Title: Řešení dílčího problému zásobovací logistiky konkrétního podniku
Other Titles: The Solution of Partial Problem of Suplly Logistics of a Concrete Company
Authors: Šlesingerová, Zuzana
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28332
Keywords: logistika;logistické technologie;zásobovací logistika;manipulační jednotka;přepravní trasa;logistické náklady;snímek pracovního dne
Keywords in different language: logistics;logistics technologies;inbound logistics;unit loads;transport route;logistics costs;working day shot
Abstract: Cílem této diplomové práce je zmapovat materiálové toky od vstupu materiálu do podniku po dodání do výroby a následně vypočítat logistické náklady na jednotlivé přepravní trasy ve společnosti ZF Staňkov s. r. o. V první kapitole je stručně definován pojem logistika a její členění a v navazující druhé kapitole je podrobněji vymezena zásobovací logistika. Kapitola třetí pojednává o logistických nákladech a poslední rešeržní část je věnována logistickým technologiím v zásobování. V kapitole číslo pět je představen podnik, který byl pro zpracování práce vybrán. V šesté kapitole je nastítěna současná situace v řešené oblasti jsou popsána jednotlivá pracoviště, manipulační technika a přepravní jednotky. Poté následuje analýza zásobovacího procesu, vyhodnocení logistických nákladů na manipulační jednotky a měření snímku pracovního dne operátora myčky, včetně zjištění jeho vytíženosti. Poslední kapitola je zaměřena na zhodnocení analyzovaných procesů a jsou navržena opatření vedoucí ke snížení logistických nákladů.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to monitor material flows from the input of the material into the company to its delivery into the production and then to count logistics costs of individual transport routes in the company ZF Staňkov s. r. o. In the first chapter the term logistics and its division are briefly defined, in the next chapter inbound logistics is defined in more detail. The third chapter discusses logistics costs and the last part is dedicated to inbound logistics technologies. In the fifth chapter the company that has been chosen for the work is introduced. In the sixth chapter the current situation in respective field was outlined individual workplaces, handling equipment and transport units are described. Then the analysis of inbound process, evaluation of logistics costs of unit loads and measurement of working day shot of washer operator including his workload follows. The last chapter is focused on the evaluation of processes analysed and measures leading to the logistics costs reduction are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slesingerova_Z.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slesingerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slesingerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slesingerova.PDFPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.