Název: Tepelné elektrárny v České republice
Další názvy: Thermal power plants in the Czech Republic
Autoři: Pokorný, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šafařík, Miroslav
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2835
Klíčová slova: Princip tepelné elektrárny;fosilní paliva;parovodní a elektrický okruh;chladící voda;Clausius-Rankinův cyklus;parní turbíny a kotle;tepelné elektrárny v České republice;tepelné elektrárny skupiny ČEZ;vývoj moderních tepelných elektráren;odsiřování spalin.
Klíčová slova v dalším jazyce: Principle of thermal power plant;fossil fuels;steam-water and electric circuit;cooling water;Clausius-Rankine cycle;steam turbines and boilers;thermal power plants in the Czech republic;thermal power plants by group ČEZ;progress of modern thermal power plants;flue gas desulphurisation.
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je rozbor tepelných elektráren. Je uveden princip těchto elektráren a popis jejích zařízení. V práci jsou vyjmenovány tepelné elektrárny v České republice, jsou seřazeny z hlediska výkonů a jsou uvedeny parametry zařízení, se kterými tyto elektrárny pracují. Práce se dále věnuje moderním způsobům provozu tepelných elektráren. Ve výsledku jsou pak tepelné elektrárny zhodnoceny z hlediska jejich výhod a nevýhod pro použití k výrobě elektrické energie v dnešní době.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the analysis of thermal power plants. The principle of this plants and description of their devices is shown. The thermal power plants in the Czech republic are listed in this work, they are ordered in terms of performance and there are listed the parameters of devices, which thermal power plants are working with. The work is also dedicated to modern methods of operation of thermal power plants. As a result, thermal power plants are then evaluated in terms of their advantages and disadvantages for use in power generation today.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pokorny 2012.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050817_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050817_oponent.pdfPosudek oponenta práce425,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050817_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.