Název: Paměť prchavého místa
Další názvy: The Memory of the Elusive Place
Autoři: Gažarová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Oponent: Novák Aleš, Ing. arch. MgA.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28352
Klíčová slova: krajina;paměť;kořeny;domov;dřevo;hlína
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;memory;roots;home;wood;soil
Abstrakt: Téma mé diplomové práce je Paměť prchavého místa. Inspirací pro výběr tohoto tématu pro mne byl již existující projekt: "Zaniklé a ohrožené kostely". Tento projekt se zabývá hlavně krajinou zraněnou odsunem sudetských Němců. Stejně tak já reaguji na místo bývalé vesnice, která začala pomalu zanikat právě po druhé světové válce. Přestože úplně zanikla teprve nedávno, můžeme nyní díky některým krajinným prvkům už pouze tušit, že bývala domovem, předmětem starosti a péče. Vesnice Dřevohryzy se nacházela mezi premonstrátským klášterem v Teplé a trapistickým klášterem Nový Dvůr. První zmínky o ní lze nalézt již v 13.století. Na tomto místě, respektující původní základy jednoho z domů, jsem umístila svoji práci. Objekt tvořený čtyřmi stěnami vyrůstá ze základů a na chvíli se stává architekturou. Stěny se ale svojí vahou kroutí a bortí. Přesto, že malá skulinka vybízí ke vstupu do objektu jako možného útočiště, ve chvíli, kdy se staneme jeho součást pohltí nás nejistota a pocit možného uvěznění. Prací s přírodními materiály se snažím upozornit na všudypřítomnou pomíjivost a koloběh, kterým si krajina neopečovávaná člověkem přivlastňuje zpět, co jí patří. Jako technologii využívám princip hrázděných domů, tak typických právě pro daný kraj. Základní nosnou konstrukci stěn tvoří ručně sekané trámy, ty jsou vyplněny slámou a pokryty hliněnou omítkou. Ta směrem od kořenů stěn překrývá trámy a tvoří celistvé hliněné stěny až k vrchní části, kde se stává skutečnými architektonickými prvky. Veškeré materiály, kromě jílu, jsou přímo z místa vesnice nebo jejího blízkého okolí. Samotnou prací a pobytem na tomto místě jsem si mohla vyzkoušet špatnou dostupnost, opuštěnost a tvrdé podmínky, které život v této krajině skýtá.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my diploma thesis is called 'The Memory of the Elusive place'. The inspiration for choosing this topic was an already existing project: "Endangered Churches". This project is concerned mainly with landscape that was pulled from its context after the expulsion of the Sudeten Germans. Likewise, I react in my diploma to the place of the former village, which began to slowly disappear just after the Second World War. Even though it has disappeared quite recently, these days we can only suspect its location. The village of Dřevohryzy was located between the Premonstratensian monastery in Teplá and the trappist monastery Nový Dvůr. The first mention of Dřevohryzy can be found as early as the 13th century. I created my work with respect to the original foundations in one of the houses. The sculptural object made out of four-walls grows up from the ground and becomes for a while an architecture. However, due to its weight the walls cracks and curve. Despite the fact that a small skulk invites you to enter the building as a possible shelter, at the moment we become part of it we are absorbed by the uncertainty and the sense of possible imprisonment. By working with natural materials, I try to draw attention to the ubiquitous transience and the universal cycle, in which the land abandoned by man takes back what belongs to it. As a technology, I use the principle of half-timbered houses, typical for the region. The basic load-bearing structure of the walls consists of hand-drawn beams, which are filled with straw and covered with clay plaster. The clay plaster overlaps from the roots of the walls to the beams and forms entire clay walls up to the top where it becomes an architectural element. All materials other than clay are directly from the village or its immediate vicinity. By staying at this place and the work itself, I was able to experience the poor accessibility, abandonment and hard conditions that life in this landscape offers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova Prace Gazarova.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GAZAROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce423,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GAZAROVA_O.pdfPosudek oponenta práce483,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GAZAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce339,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.