Title: Analýza proudění s podporou CFD ve stupni odstředivého kompresoru se vstřikováním vody
Other Titles: Analysis of the multiphase flow with water injection in a stage of a centrifugal compressor using CFD simulation
Authors: Tomášek, Michal
Advisor: Matas Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Oldřich Jiří, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28364
Keywords: radiální kompresor;cfd;cad;výpar;efektivita chlazení;virtuální částice;vstřikovače
Keywords in different language: centrifugal compressor;cfd;cad;evaporation;cooling;virtual particle;injection
Abstract: Diplomová práce se zabývá přímým chlazením, zkomprimovaného plynu v radiálním kompresoru, založeným na vypařování přídavné kapalné fáze ve sledované doméně. Snížení teploty plynu je dosaženo odebráním tepla potřebného pro vypaření kapalné fáze. Vliv přídavné kapaliny na parametry definující proudové pole dvoufázového proudění je porovnáno se simulací s ideálním plynem v definované doméně a s totožnými okrajovými podmínkami. Získané výsledky poukazují na to, že mezi nejdůležitější parametry ovlivňující chlazení patří velikost hmotnostní průtok částic, teplota, tlak a rychlost plynu a čas, po který jsou částice vypařovány.
Abstract in different language: This thesis deals with the principle of the direct cooling of the pressure gas in a centrifugal compressor, based on evaporation of the additional fluid phase in the control domain. A decrease of gas temperature is reached by taking the heat which is required for evaporation of the fluid phase. The influence of the additional fluid phase on the parameters of flow field multiphase flow is compared with a simulation with ideal gas in the define domain and with the same boundary conditions. The results show that the most important parameters for a cooling effect are mean diameter and mass flow of particles, temperature, pressure and velocity of gas and time required for the evaporation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomasek.pdfPlný text práce13,84 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Tomasek-doc01436920170615114229.pdfPosudek vedoucího práce656,98 kBAdobe PDFView/Open
OP Tomasek-doc01442420170616082011.pdfPosudek oponenta práce727,21 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Tomasek-doc01461120170621094114.pdfPrůběh obhajoby práce192,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.