Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFastner Jindřich, JUDr.
dc.contributor.authorTomášková, Iva
dc.contributor.refereeStočesová Simona, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-18
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:04Z-
dc.date.available2016-3-21
dc.date.available2018-01-15T15:08:04Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-28
dc.identifier71450
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28380
dc.description.abstractTato práce se zabývá vybranými trestnými činy proti svobodě, a to omezováním osobní svobody, loupeží, vydíráním a porušováním domovní svobody. Účelem první kapitoly je stručně nastínit vývoj úpravy trestního práva po vzniku samostatné Československé republiky až dodnes. Zvlášť je věnována pozornost trestním zákonům z roku 1950 a 1961, zejména pak úpravě vybraných trestných činů proti svobodě zde upravených. V kapitole druhé jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti trestního práva vztahující se k problematice, zejména samotný pojem trestného činu, jeho obecné a typové znaky a vývojová stádia. Třetí kapitola přináší ucelený přehled platné právní úpravy, kdy je pozornost věnována jak úpravě konkrétních práv a svobod tvořících objekty vybraných trestných činů, a to na ústavní a mezinárodní úrovni, tak zařazení vybraných trestných činů v systematice zvláštní části trestního zákoníku. Pozornost je také věnována právní úpravě v případě mladistvých pachatelů a právnických osob. Dále práce obsahuje rozbor základních a kvalifikovaných skutkových podstat vybraných trestných činů a jejich vztahů s jinými trestnými činy s přihlédnutím k judikatuře. Navazující kapitola poskytuje základní přehled o trestání za vybrané trestné činy se zaměřením na trest odnětí svobody a peněžitý trest. Práce také poskytuje náhled do úpravy dané problematiky na Slovensku a její srovnání s českou úpravou. Závěrem se práce zabývá náměty de lege ferenda, zejména se zaměřením na prevenci páchání vybrané trestné činnosti.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectskutková podstata trestného činucs
dc.subjectsvoboda pohybucs
dc.subjectsvoboda rozhodovánícs
dc.subjectnásilícs
dc.subjectpohrůžka násilímcs
dc.subjectorganizovaná skupinacs
dc.subjectorganizovaná zločinecká skupinacs
dc.subjectomezování osobní svobodycs
dc.subjectloupežcs
dc.subjectvydíránícs
dc.subjectporušování domovní svobodycs
dc.titleVybrané trestné činy proti svoboděcs
dc.title.alternativeSelected crimes against freedomen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with selected crimes against freedom - restriction of personal liberty, robbery, extortion and violation of house freedom. The purpose of the first chapter is to briefly outline the development of the rules of criminal law after the independent Czechoslovak Republic until now. Particularly attention is paid to the criminal laws of 1950 and 1961, especially modifying the selected crimes against freedom. The second chapter explains the basic concepts of criminal law relating to the issue, especially the very concept of the offense, its general characteristics and the type and developmental stage. The third chapter provides a comprehensive overview of current legislation, when attention is paid to regulation of specific rights and freedoms constituting objects selected crimes on constitutional and international level and the inclusion of selected crimes in the scheme of the special section of the Criminal Code. Attention is also paid to legislation in the case of juvenile offenders and legal persons. The work includes analysis of basic and qualified facts selected crimes and their relations with other criminal offenses with regard to the case. The next chapter provides an overview of the punishment of criminal offenses with a focus on imprisonment and a fine. The work also provides an insight into the treatment of the issue in the Slovak Republic and its comparison with Czech finish. Finally, the work deals with future legal regulations, particularly focusing on the prevention of the commission of criminal activity.en
dc.subject.translatedcrimeen
dc.subject.translatedmerits of a crimeen
dc.subject.translatedfreedom of movementen
dc.subject.translatedfreedom of choiceen
dc.subject.translatedviolenceen
dc.subject.translatedthreat of violenceen
dc.subject.translatedorganized groupen
dc.subject.translatedorganized criminal groupen
dc.subject.translatedrestriction of personal libertyen
dc.subject.translatedrobberyen
dc.subject.translatedextortionen
dc.subject.translatedviolation of house freedomen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Iva Tomaskova_2017.pdfPlný text práce812,72 kBAdobe PDFView/Open
Fastner ved.p. Tomaskova.pdfPosudek vedoucího práce712,33 kBAdobe PDFView/Open
Stocesova op. p. Tomaskova.pdfPosudek oponenta práce478,76 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce553,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.