Title: On-line experimenty při výuce fyziky na základní škole
Other Titles: On-line Experiments in Teaching Physics at Elementary School
Authors: Bednář, Vít
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28416
Keywords: on-line experimenty;vernier;pasco;neulog;konstruktivismus;proudění v kapalinách;tání krystalické látky;tepelná výměna;kalorimetrická rovnice;vypařování kapalin;hydrostatický tlak;poloha a rychlost;kmitavý pohyb;osvětlení;hladina intenzity zvuku;průběh fotoblesku;hladina intenzity zvuku ve školním prostředí;sémantický diferenciál;shluková analýza
Keywords in different language: on-line experiments;vernier;pasco;neulog;constructivism;convection in liquids;thawing of crystalline substance;heat changing;calorimetric equation;evaporation of liquids;hydrostatic pressure;position and velocity;oscillating motion;light intensity;intensity of sound level;process of photoflash;intensity of sound level in school;semantic differential;cluster analysis
Abstract: Disertační práce se zabývá možnostmi využití on-line experimentů při výuce fyziky na základní škole. Stručně charakterizuje edukační systémy Vernier, PASCO a NeuLog. Teoreticky popisuje didaktickou transformaci výuky fyziky od transmisivně-instruktivního modelu k modelu konstruktivistickému. V další části práce jsou uvedeny fyzikální experimenty, které jsou realizované pomocí edukačního systému Vernier. K těmto experimentům jsou vytvořeny žákovské pracovní listy. Ve výzkumné části práce je pomocí výzkumného aparátu ? sémantického diferenciálu, proveden pedagogický výzkum, který je zaměřený na subjektivní změny ve vnímání klíčových pojmů žáků základních škol související s konkrétním experimentem. Pedagogického výzkumu se zúčastnilo 213 žáků ze tří základních škol a čtyři vyučující fyziky. Na základě získaných dat jsou vyhodnoceny jednotlivé hypotézy výzkumu a okomentovány stanovené cíle této disertační práce.
Abstract in different language: My dissertation thesis deals with possibilities of usage of on-line experiments in physics. It briefly characterizes Vernier, PASCO and NeuLog educational systems. On a theoretical level of this dissertation, it describes the didactic transformation of teaching physics from transmissive-instructive model to constructivist model of teaching. In the next part of this dissertation, there are physical experiments conducted in Vernier educational system. Special handouts were made for pupils for these experiments. The practical level of this dissertation is a pedagogical research of semantic differential which deals with subjective changes in perception of key terms of grammar school pupils in this particular experiment. In this experiment were involved 213 pupils and four teachers. The hypothesis of the pedagogical research has been evaluated based on the collected data together with a commentary of pedagogical aims of this dissertation thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace.pdfPlný text práce9,01 MBAdobe PDFView/Open
Bednar oponent457.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Bednar opon458.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Bednar.pdfPrůběh obhajoby práce233,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.