Title: Strategie dosahování moci v organizaci Policie ČR
Other Titles: Strategy of achieving power in the organization of the Czech Police
Authors: Palečková tauberová, Martina
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28440
Keywords: strategie;moc;hra;organizace;pracovní pozice;policie české republiky.
Keywords in different language: strategy;power;game;organization;position;police of the czech republic
Abstract: Tato práce se zabývá mocí a tím, jak je moc vnímána uvnitř organizace Policie České republiky. Dále se zaměřuje na to, zda a jaké neformální strategie muži a ženy užívají k získání významnějších pracovních pozic v této hierarchicky založené byrokratické struktuře. Celá práce se opírá o koncepty moci a koncept politické soutěže coby hry F. G. Bailey. Pro účely této práce byl proveden kvalitativní výzkum v lokální části organizace Policie České republiky. V něm byla za pomoci metody zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s celkem 17 respondenty získána etnografická data. Tato data byla analyzována za pomoci kvalitativní obsahové analýzy. Provedeným výzkumem a analýzou jím získaných dat bylo zjištěno, že lidé vnímají moc ze strany svých nadřízených, která má personální charakter a je jim dána zákonem. Tato moc je však mnohdy těmito jedinci zneužívána k vlastní manipulaci druhými. Dále byly zjištěny tři hlavní neformální strategie: známosti, specifické činnosti vůči nadřízenému a odbory. Známosti jsou dominantním způsobem, kterým jedinci obchází formální pravidla či si usnadňují cestu k významnější pracovní pozici, a to buď na vyšším stupni ve vyšší hodnosti nebo na stejné úrovni v rámci současného pracovního kolektivu.
Abstract in different language: This thesis deals with power and how power is perceived within the organization of the Police of the Czech Republic. It is also focused on whether and how informal strategies are used by men and women to gain significant position in the bureaucratic hierarchy based structure. The whole thesis is based on the concepts of power and the F. G. Bailey´s concept of political competition as the game. For the purpose of this thesis, the qualitative research was done on local part of the Czech police organization. In this local organization was with the assisted methods of participating observation and semistructured interviews with 17 respondents obtained ethnographical data. This data were analyzed by qualitative content analysis. By research and analysis of obtained data it was found that people perceive the power by their superiors, which has a personnel nature given by the law. This power, however, is often misused by these individuals to manipulate others. Three main informal strategies were identified: knowledge, specific actions against a superior and labor unions. Connections are the dominant way in which individuals circumvent the formal rules. In another case they facilitates their way to more significant position either at a higher level in a higher rank or at the same level in the frame of current collective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Strategie dosahovani moci v organizaci Policie CR.pdfPlný text práce891,72 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova Tauberova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Paleckova Tauberova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Paleckova Tauberova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce580,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.