Title: Druhové a individuální rozlišení spálených a nespálených kostí pomocí aplikace rentgenové fluorescence (XRF).
Other Titles: Taxonomic and indivdual differentiation of burned and unburned bones using X-ray fluorescence (XRF).
Authors: Vodičková, Nikola
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28443
Keywords: rozlišení druhů;rozlišení jedinců;smíšené kosti;rentgenová fluorescenční spektrometrie;pxrf;lineární diskriminační analýza
Keywords in different language: species differentiation;individual differentiation;commingled remains;x-ray fluorescence spectrometry;pxrf;linear discriminant analysis
Abstract: Tato práce se zabývá druhovým a individuálním rozlišením koster z archeologických lokalit pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie pXRF. Cílem práce je rozlišit fragmenty kostí na úrovni druhu (Bos taurus, Sus scrofa domestica, Equus caballus a Homo sapiens), poté na úrovni lidských jedinců a zjistit, zda budou druhy i jednici rozlišitelní i po spálení. Dále se zabývám tím, jaká je diskriminační síla jednotlivých prvků a jakou roli může hrát typ kostí a lokalita, ze které kostry pocházejí.
Abstract in different language: This thesis deals with species and individual differentiation of skeletons from archaeological sites using X-ray fluorescence spectrometry pXRF. The aim is to distinguish between bone fragments at the level of species (Bos taurus, Sus scrofa domestica, Equus caballus a Homo sapiens) then on the individual level of human individuals and determine whether the species and individuals can be distinguished even after burning. I also deal with what is the discriminatory power of particular elements and what role does the type of bone and location, from which skeletons come from.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vodickova_2017.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce526,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.