Název: Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.
Další názvy: Translation of Horní Slavkov Prison Websites from Czech to Russian with a Detailed Commentary and Glossary
Autoři: Petridesová, Ria
Vedoucí práce/školitel: Urieová, Libuše
Oponent: Golčáková, Bohuslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2846
Klíčová slova: překlad;překladatelský postup;překladatelské transformace;teorie překladu;ekvivalence;slovník;věznice;analýza výchozího textu;lexika;morfologie;syntax
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation process;translation procedures;translation theory;equivalence;dictionary;prison;analysis of source text;lexicon;morphology;syntax
Abstrakt: Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012 - Ria Petridesova.pdfPlný text práce967,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPosudek vedoucího práce576,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce386,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.