Title: Vývoj islamologie v západních zemích od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století
Other Titles: Islamology development in Western countries since the 2nd half of the 19th century to the 1st half of the 20th century
Authors: Krajčovičová, Petra
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28460
Keywords: islamologie;orientalistika;vývoj;zahraniční orientalistika;česká orientalistika
Keywords in different language: islamology;orientalism;development;foreign orientalism;czech orientalism
Abstract: Tato práce se soustředila na popis vývoje islamologie jako obor, který byl již řadu let součástí orientálních studií. Autorka se věnovala vývoji od raných počátků, hlavních center orientalismu v Evropě. Práce je rozdělena do kapitol podle evropských zemí, ve kterých byl prováďen výzkum týkající se oblasti Středního východu. Dále práce rozebírá orientalistická centra, hlavní učence a jejich tvorbu. V každé kapitole byl vybrán jeden hlavní autor a jeho stěžejní dílo. Práce je především odborným úvodem k rozvoji oboru orientálních studií a islamologie. Dalším přínosem práce je také seznam nejvýznamnějších autorů a jejich děl, který je obsažen v textové příloze na konci práce.
Abstract in different language: This work has focused on the description of the development of Islamology as a field which has been part of Oriental Studies for many years. The author has devoted herself to development from the early beginnings, the main centers of orientalism in Europe. The work is divided into chapters by countries in which research has been conducted concerning the Middle East region. These research centers are further focused on the main scholars and their works. In each chapter, one main author and his masterpiece was selected, which the author focused a little more in detail. The work is primarily a professional introduction to the development of the field of Oriental Studies and Islamology. The main contribution of the work is also the list of the most important authors and their works, which is included in the text supplement at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Krajcovicova Petra.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krajcovicova.PDFPrůběh obhajoby práce89,46 kBAdobe PDFView/Open
Krajcovicova-V.PDFPosudek vedoucího práce164,28 kBAdobe PDFView/Open
Krajcovicova-O.pdfPosudek oponenta práce310,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.