Title: Základní modely v dynamice rotujících soustav se zaměřením na rotory turbodmychadel
Authors: Liška, Karel
Advisor: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hajžman Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28476
Keywords: dynamika rotorů;lavalův rotor;stodolův-greenův rotor;metoda konečných prvků;modální analýza;kritické úhlové rychlosti;turbodmychadlo
Keywords in different language: rotordynamics;jeffcott rotor;stodola-green rotor;finite element method;modal analysis;critical speed;turbocharger
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá základními matematickými modely v dynamice rotujících soustav se zaměřením na rotory turbodmychadel. Jsou zde popsány základní modely rotorů - Lavalův a Stodolův-Greenův rotor. V kapitole 3 jsou odvozeny matematické modely hřídelů jako 1D kontinuí a tuhých kotoučů použitím metody konečných prvků s uvažováním ohybových kmitů. Pro uložení turbodmychadel jsou často využívána kluzná ložiska s plovoucími pouzdry. Matematické modely těchto ložisek v různých stupních abstrakce jsou odvozeny v kapitole 4. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit v MATLABu programové vybavení k vyšetřování modálních vlastností rotorové soustavy na základě matematických modelů odvozených v této bakalářské práci a s využitím programového vybavení vytvořit výpočtový model na rotor turbodmychadla výrobce ČZ a.s. Turbo a vyšetřit jeho modální vlastnosti.
Abstract in different language: This bachelors thesis deals with basic mathematical models in rotordynamics aiming at rotors of turbochargers. Basics models of rotors - Jeffcot and Stodola-Green models are described in this bachelor thesis. In chapter 3 mathematical models of shafts as 1D continuum and rigid disks are derived using finite element method with the consideration of bending vibrations. Turbochargers are often supported by fluid film bearings with floating rings. Mathematical models of these bearings in different levels of abstraction are derived in chapter 4. Aim of these bachelor thesis was to create software in MATLAB for analysing modal properties of a rotor system composed of mathematical models derived in this bachelor thesis and use software to create the calculation model of the turbocharger of manufacturer ČZ a.s. Turbo and examine its modal properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karel_Liska_final.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Liska_oponent.pdfPosudek oponenta práce424,83 kBAdobe PDFView/Open
Liska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,24 kBAdobe PDFView/Open
Liska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce98,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.