Title: Modely proudění a transportu na sítích pro popis tkáňové perfúze
Authors: Levý, Martin
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Rosenberg Josef, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28485
Keywords: proudění na sítích;perfúze jater;permeabilita;saturace sítě;disperze
Keywords in different language: flow on networks;liver perfusion;permeability;network saturation;dispersion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá modelováním proudění a transportu na sítích pro popis tkáňové perfúze se zaměřením na tkáň jater, která je uvažována jako porézní prostředí. Dále se práce zaměřuje na získání hodnot permeability sítě a na modelování saturace tkáně kontrastní látkou s uvažováním disperze. Popsané modely proudění na sítích jsou odvozeny pro 1D proudění. Nejprve byly implementovány 1D modely proudění v softwaru Matlab pomocí Poiseuilleho proudění, Bernoulliho proudění a rovnice kontinuity. Poté byla řešena úloha získání hodnot permeability sítě za pomoci výsledků proudění na síti z předchozích modelů. Dále byla vyhodnocena permeabilita sítě pro použití v více-kompártmentovém modelu jater. V poslední řadě se práce zabývá simulací saturace sítě v závislosti na čase s uvažováním disperze a s porovnáním výsledků z modelu bez uvažování disperze.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with modeling of flow and transport on networks for the description of tissue perfusion with a focus on liver tissue, which is considered as a porous media. It also focuses on obtaining network permeability values and modeling tissue saturation with a contrast medium considering dispersion. The models described in this bachelor thesis are derived for 1D network flow. At first 1D flow models were implemented in Matlab using Poiseuille flow, Bernoulli flow and continuity equations. Then the task of obtaining network permeability values from network results from previous models was solved. After that permeability of network for use in multi-compartment model of the liver was evaluated. Finally, the thesis deals with simulation of network saturation over time considering dispersion and comparison of results from the model without considering the dispersion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levy Martin - BPPOM - 2017.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Levy_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce540,38 kBAdobe PDFView/Open
Levy_oponent.pdfPosudek oponenta práce651,67 kBAdobe PDFView/Open
Levy_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.