Název: Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU
Další názvy: Development of project documentation for an acquisition of warehouse for BAT Nářadí, s.r.o.
Autoři: Vondráková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2849
Klíčová slova: strukturální fondy;rozvoj firmy;finanční plán;analýza přínosů a nákladů;přijatelnost projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: structural funds;company development;financial plan;cost benefit analysis;acceptability of project
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na možnosti využití podpory z fondů Evropské unie pro rozvoj malého podniku, konkrétně výstavbu nové skladové haly. Cílem práce je pochopit metodiku zpracování projektu pro žádost o podporu z evropských fondů. Shrnuje základní teoretické informace o strukturálních fondech a analyzuje možnosti využití fondů pro konkrétní podnik. Podrobně analyzuje současný stav podniku, formuluje jeho strategické i krátkodobé cíle. Zkoumá rizika, která mohou při realizaci projektu vzniknout, a navrhuje opatření, která jim předejdou. Stanoví tři varianty realizace projektu, realistickou, pesimistickou a optimistickou. Uvádí výsledky firmy při realizaci každé z nich, včetně finanční analýzy. Analyzuje přínosy a náklady projektu, stanoví nevyčíslitelné efekty z investice. Hodnotí udržitelnost projektu v budoucnu. Na základě všech poznatků rozhoduje o nerealizování projektu pro konkrétní podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on possibilities of support from EU funds for development of small business, specifically the construction of new warehouse. The aim is to understand the methodology of the project for processing an application for support from European funds. It summarizes the basic theoretical information on the structural funds and analyzes the possibilities of funds using for a specific company. This thesis also analyzes in detail the current state of business, formulates its strategic and short-term goals. It examines the risks that might arise during project implementation, and proposes measures to prevent them. It provides three options for the project, realistic, pessimistic and optimistic. It presents the results of company by the implementation of each of them, including financial analysis. It also analyzes the benefits and costs of the project, the incalculable effects on investment. Assesses the sustainability of the project in the future. On the basis of all knowledge, decides for non-implementation of the business.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marsalkova_2012.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsalkova_VP_DP.PDFPosudek vedoucího práce506,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsalkova_OP_DP.PDFPosudek oponenta práce471,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsalkova_prubeh_DP.PDFPrůběh obhajoby práce141,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.