Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kompostárny s provozními objekty
Authors: Mareš, Josef
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Maroušková Aneta, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28500
Keywords: kompostárna a provozní objekty;projektová dokumentace;stavební povolení;statika;stavební řešení
Keywords in different language: a composting plant and operating objects;project documentation;a building permit;static;a building solution
Abstract: Tato práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Název akce: Kompostárna a provozní objekty, Křakov. Při provádění dokumentace bylo postupováno dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 1.6. 2013. Navržený areál bude sloužit ke zpracování rostlinných zbytků ze zahrad, hřišť na území obcí Křakov, Semněvice a Miřkov. Dále bude tento areál využíván k výzkumu a školení správného provádění kompostovacích hmot formou kompostování. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů. Stavební objekty byly zvoleny podle technologických požadavků kompostovací plochy a požadavků pro administrativu a výzkum. Jedná se o vlastní konkrétní zadání. V bakalářské práci jsem se zabýval kompostovací plochou s jímkou na dešťové vody a ocelovým přístřeškem. Dále jsem se zabýval administrativní budovou sloužící k výzkumu a školení. V bakalářské práci jsem navrhoval provozní řešení kompostovací plochy, statické výpočty vybraných částí prvků objektů, stavebně technické řešení objektů a tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí administrativního objektu. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCAD se studentskou licencí verze 2017. Pro statické výpočty byl využit program FIN 2D. Textová část byla vytvořena v programu Microsoft Office Word, Excel verze 2016. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This work is aimed at design and processing of the project documentation to the construction permission. The name of the project is Composting plant and operating subjects, Křakov. I followed in my documentation according to the public notice Nr. 499/2006 from 1/6 2013. The proposed site will be used as the maintenance of plants from gardens and fields from villages Křakov, Semněvice and Miřkov. This area will also be used to research and training of the correct processing of biodegradable waste by composting. The building is divided into several of the objects. The buildings were selected according to the technological requirements of the composting area and requirements for administrative purposes, training and research in the composting of biodegradable materials. It is my own specific task. In my thesis I occupied with the composting area where is a retention basin for rainwater and with a steel shelter. Next I occupied with an administative building which is intended for research and training. In ma thesis I suggested an operational solutions of the composting area, calculations of selected parts of the objects, the construction and technical solutions of the objects and thermal and technical assessment of the administrative building. The drawing part of my work has been careied out in the programme AutoCAD with a student licence of version 2017. For static calculations was used the programme FIN 2D. The text part was created in the programme Microsoft Office Word, Excel version 2016. All designs and calculations were made in accordance with the applicable standards ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mares_Josef_2017.pdfPlný text práce13,66 MBAdobe PDFView/Open
Mares_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,01 kBAdobe PDFView/Open
Mares_oponent.pdfPosudek oponenta práce624,01 kBAdobe PDFView/Open
Mares_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce256,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.