Název: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Další názvy: Training and education in the development of the knowledge potential of company
Autoři: Bryndová, Nina
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2855
Klíčová slova: výcvik a vzdělávání;kompetenční model;vzdělávací projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: training and education;competency model;education project
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá výcvikem a vzděláváním zaměstnanců v Severočeských dolech a.s. a zkoumá, jaký mají přínos pro rozvoj znalostního potenciálu společnosti. Důraz je kladen na posouzení připravenosti lidských zdrojů nezbytných pro naplnění strategických cílů společnosti. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. První kapitoly se věnují představení společnosti Severočeské doly a.s., popisu strategického záměru a charakteristice interního a externího prostředí podniku včetně strategické analýzy. Pátá kapitola práce provází systémem vzdělávání ve společnosti a odhaluje silné a slabé stránky podnikového vzdělávání, ze kterých vychází potřeba sestavit kompetenční model strategicky významných pracovníků, kterými jsou pracovníci personálního oddělení. Šestá kapitola práce obsahuje kompetenční model personalistů a stanovuje mezeru v připravenosti těchto lidských zdrojů pro realizaci strategického záměru společnosti. Poslední sedmá kapitola je věnována návrhu vzdělávacího projektu pro personalisty, který je nezbytný pro odstranění zjištěné mezery.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the training and education of the employees of Severočeské doly a.s. and examines, how these processes contribute to the development of the company´s knowledge potential. It is focused on the judgment of preparedness of the human resources that are crucial for achieving of company´s strategic goals. The diploma thesis is separated into seven main chapters. First chapters are dedicated to the introduction of the company Severočeské doly a.s., description of strategic intentions and characterization of internal and external environment of the company itself, including the strategy analysis. The fifth chapter of the diploma thesis describes the education system of the company and reveals the strengths and weaknesses of the company´s education. These strengths and weaknesses determine the need for building competency model of the strategically important workers´. These are workers of the human resource department. The sixth chapter contains the competency model of the human resources officers and describes the gap in preparedness of the human resources necessary for realization of the company´s strategic intentions. The last seventh chapter is dedicated to proposal of the education project for human resources officers, which is necessary for elimination of the discovered gap.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bryndova DP.pdfPlný text práce674,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_bryndova_VP.PDFPosudek vedoucího práce498,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_bryndova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Bryndova.PDFPrůběh obhajoby práce175,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.