Title: Učitel očima žáků různých věkových kategorií
Other Titles: Teacher through the eyes of pupils of different age categories
Authors: Tesařová, Angelika
Advisor: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28573
Keywords: psychologická charakteristika osobnosti;struktura osobnosti;učitel;analýza osobnosti učitele;vlastnosti úspěšného učitele
Keywords in different language: psychological characteristics of personality;structure of personality;teacher;teacher's personality analysis;characteristics of a successful teacher
Abstract: Diplomová práce, Učitel očima žáků různých věkových kategorií, se sestává ze dvou částí. Z části teoretické a z části praktické. Teoretická část práce se zabývá psychologickou charakteristikou osobnosti, strukturou osobnosti a nadále se věnuje analýze osobnosti učitele na základě struktury osobnosti. Tato část práce také pojednává o požadavcích na učitelovy znalosti a dovednosti, profesních činnostech učitele, výkonu učitelské role a vlastnostech úspěšného učitele. Závěr teoretické části práce obsahuje seznámení s výzkumy, jež se věnují problematice vlastností úspěšného učitele. Cílem praktické části je prezentace a interpretace výsledků výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak si žáci různých věkových kategorií představují ideálního učitele. K výzkumnému šetření bylo užito dotazníkového šetření a rozhovoru se žáky a jejich učiteli. Na základě analýzy výsledků byly určeny jednotlivé vlastnosti a schopnosti, kterých si žáci u učitele nejvíce cení. Výzkumné šetření přineslo i pohled žáků na negativní vlastnosti učitelů. Praktická část práce obsahuje kapitoly věnující se cílům výzkumu, přípravě a realizaci výzkumu, metodice výzkumu a následně prezentaci a interpretaci výsledků výzkumného šetření.
Abstract in different language: This diploma thesis called Teacher through the eyes of pupils of different age categories consists of two parts. The first one is theoretical and the second one is practical. The theoretical part deals with the psychological characteristics of personality, the structure of personality and it continues to analyse the personality of the teacher based on the structure of personality. This part also discusses the requirements for teacher's knowledge and skills, teacher's professional activities, the performance of the teacher's role and the characteristics of a successful teacher. The conclusion of the theoretical part of the thesis contains an introduction to researches dealing with the characteristics of a successful teacher. The aim of the practical part is to present and analyse the results of the research, whose aim was to find out how pupils of different age categories imagine an ideal teacher. A questionnaire survey and an interview with pupils and their teachers were used for the research. Based on the analysis of the results, the individual qualities and abilities of the teacher that pupils appreciate most were determined. The research also brought pupils' view of the negative characteristics of the teachers. The practical part of the thesis contains chapters dealing with research objectives, preparation and implementation of the research, methodology of the research and subsequently presentation and analysis of research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tesarova Angelika.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,93 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce494,09 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce80,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.