Název: Autismus a stigma
Další názvy: Autism and stigma
Autoři: Bárová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
Oponent: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28657
Klíčová slova: autismus;autistická triáda;diagnostika pas;intervence u pas;pervazivní vývojová porucha;stigma;korelace znalostí a stigmatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;autistic triad;diagnosis of asd;intervention of asd;pervasive developmental disorder;stigma;correlation knowledge and stigma
Abstrakt: Bakalářská práce Autismus a stigma se zabývá problematikou stigmatizace ve vztahu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS). V textu jsou uvedeny jednotlivé poruchy včetně jejich projevů v chování, diagnostické prostředky a vybrané druhy intervence. Přes další teoretickou část zabývající se obecně stigmatem, práce obě tato téma propojuje. Teorie vytváří základ pro výzkumnou část, která ve třech oblastech hledá korelaci znalostí a míry stigmatizace u skupin studentů s technickým, přírodovědným a humanitním zaměřením. Hlavním cílem bylo předběžné psychometrické ověření dotazníků zaměřených na znalost a míru stigmatizace u PAS. Studie se zúčastnilo celkem 328 respondentů, z nichž 100 po dvou až třech měsících vyplnilo retest nutný pro stanovení reliability. U obou měřících nástrojů byly prokázány velmi dobré psychometrické vlastnosti, ze kterých vyplývá kvalita dotazníků pro další využití v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis Autism and stigma deals with the issue of stigma in relation to people with Autism spectrum disorders (ASD). There are given various disorders and their manifestations in behavior, diagnostic agents and selected types of interventions in the text. Over the next theoretical part dealing with the stigma in general, the work interconnects both topics. Theory forms the basis for the research part, that looks for correlations between knowledge and level of stigmatization in the groups of students with specialization on technical, natural sciences and humanities. The main objective was the preliminary psychometric verification of questionnaires focusing on the knowledge and stigmatization rate of ASD. The study was attended by a total of 328 respondents, 100 of whom after two to three months completed the retest required to establish test-retest reliability. For both measuring instruments, very good psychometric properties have been demonstrated, resulting in the quality of questionnaires for further use in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - BAROVA.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barova - oponent.pdfPosudek oponenta práce309,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barova - prubeh oponent.pdfPrůběh obhajoby práce118,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.