Title: Využitelnost specifických výtvarných témat u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Other Titles: Applicability of Specific Art Themes for Children in Children´s Facilities Requiring Immediate Help
Authors: Toužimská, Radka
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28677
Keywords: pozitivní prevence;salutogeneze;sebeaktualizační tendence;maslowova pyramida potřeb;arteterapie;artefiletika;typologie výtvarného projevu;mentalizace expresivního zážitku
Keywords in different language: positive prevention;salutogenesis;tendencies of self-actualization;maslow´s hierarchy of needs;art therapy;artefiletics;typology of artistic expression;mentalization of expressive experience
Abstract: Výstupem této diplomové práce je návrh souboru specifických výtvarných témat a k nim odpovídajících výtvarných technik s ohledem na jejich vhodnost pro cílovou skupinu klientů ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na konkrétních kazuistikách individuálních výtvarných setkání s dětmi je možné sledovat míru efektivity mezi zvoleným tématem a požadovaným účinkem pozitivní prevence. Zjištěné výsledky analýzy projektu práce jsou porovnány s poznatky v odborných textech zaměřených na salutogenetickou prožitkovou intervenci v práci s klientem v kontextu expresivní tvorby.
Abstract in different language: The output of the thesis is a proposal of a set of specific art themes and related art techniques with regard to their suitability for a target group of clients from children's facilities requiring an immediate help. On the specific case studies of individual art meetings with children, it is possible to monitor the rate of effectiveness between the chosen topic and the desired effect of positive prevention. The results of the project analysis are compared with the findings in the specialized texts focused on the salutogenetic experience intervention in the work with the client in the context of expressive work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RADKA TOUZIMSKA.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Touzimska Radka_vedouci_Komzakova_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Touzimska Radka_oponent_Slavik_2017.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Touzimska Radka_2017.pdfPrůběh obhajoby práce479,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.