Title: Vybrané finanční aspekty farmaceutického trhu
Other Titles: The financial aspects of the pharmaceutical market
Authors: Mesarčová, Eliška
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Pitulová Petra, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28682
Keywords: farmaceutický trh;léková politika;cenová regulace léčiv;tvorba ceny léku;náklady a výnosy ve zdravotnictví
Keywords in different language: pharmaceutical market;drug policy;price regulation of drugs;production of medicine prices;costs and revenues in healthcare
Abstract: Předložená práce stanovuje několik dílčích cílů, mezi které patří: vymezení farmaceutického trhu a lékové politiky včetně jejích aktérů, popis cenové regulace léčiv, tvorby ceny léku a doplatků pacientů za léky, definování nákladů a výnosů jak v celém zdravotnictví, tak i soukromých vydání, nákladů a výnosů zdravotních pojišťoven a v oblasti léčiv zejména objemu a spotřebě a vyčlenění návrhů a optimalizace lékové politiky prostřednictvím reforem. Hlavním cílem je analyzovat a vymezit základní aspekty a problémy farmaceutického trhu v České republice s důrazem na jeho financování.
Abstract in different language: The presented work sets out several sub-objectives, including: defining the pharmaceutical market and drug policy including its actors, describing drug price regulation, drug pricing and drug add-ons, defining costs and revenues both in the healthcare and private editions, costs And the revenues of health insurers and pharmaceuticals, in particular volume and consumption, and the exclusion of proposals and the optimization of drug policy through reforms. The main objective is to analyze and define the basic aspects and problems of the pharmaceutical market in the Czech Republic with an emphasis on its financing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mesarcova_2017.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce732,95 kBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce987,35 kBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.