Název: Zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy
Další názvy: Enquiry into the company's social climate as a determinant of firm performance
Autoři: Vojtová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2870
Klíčová slova: sociální klima;stimulační faktory;projekt;výkonnost firmy
Klíčová slova v dalším jazyce: social climate;stimulating factors;project;firm performance
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy. Na začátku práce je charakterizována vybraná firma a provedena analýza externího a interního prostředí, ve kterém firma působí. Následně se práce zabývá významem pojmu sociální klima a dimenzemi sociálního klimatu z teoretického hlediska. Důležitou součástí práce je vyhodnocení průzkumu sociálního klimatu, který byl ve zvolené firmě uskutečněn, a definice stimulačních faktorů. Na základě provedeného průzkumu a identifikace stimulačních faktorů byl připraven návrh projektu na podporu žádoucího sociálního klimatu, které přispívá k naplnění cílů firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the topic of social climate within company as a factor of company performance. At the beginning there is described chosen company and made external and internal analysis of the company environment. Then, there is explained the meaning of social climate as a theoretical concept and its dimensions. The important part of this thesis is the evaluation of social climate in chosen company, which was examined, and the definition of stimulating factors. Based on this examination and the defined stimulating factors there is introduced a project proposal for support of desired social climate which will contribute to fulfil company?s goals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jitka_Vojtova_2012.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vojtova_VP.PDFPosudek vedoucího práce453,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vojtova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vojtova.PDFPrůběh obhajoby práce126,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.