Název: Návrh optimálního financování podnikatelského plánu
Další názvy: Project of Business Plan Financing Optimization
Autoři: Harcubová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Šulák, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2871
Klíčová slova: strategický plán;analýza rizik;finanční struktura;náklady;analýza výkonnosti;kapitál
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;risk analysis;financial structure;costs;performance analysis;capital
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá navržením optimálního financování podnikatelského plánu společnosti CPF, a. s. Jedná se o kovárenský podnik s výrobou zápustkových a volných výkovků. V první kapitole je charakterizován podnik, jeho historie, předmět činnosti, dosažené výsledky a dále je charakterizováno prostředí, ve kterém podnik působí. Druhá část se zabývá střednědobým strategickým záměrem společnosti, je zde stanovena vize společnosti, cíle a strategie, dále analýzy prostředí a sestaven finanční plán. Ve třetí části je provedena identifikace rizik ohrožujících naplnění strategického plánu organizace, jejich posouzení z hlediska významnosti a sestavení rizikových variant scénářů vývoje. Ve čtvrté části je rozebráno dosavadní řízení finanční struktury podniku z řady hledisek. Dále jsou navrženy varianty financování, které jsou posouzeny z hlediska klasické finanční analýzy a z hlediska ukazatelů EVA, MVA a cash flow. Poslední část se zabývá zhodnocením výsledků a posouzením jednotlivých variant financování.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma thesis deals with the project of business plan financing optimization of CPF, a. s. CPF is a forging company with the production of free and die forgings. The company, its history, business activities, achievements and the business environment are characterized in the first chapter of the thesis. The second part deals with the medium-term strategic plan of the company. The chapter includes company?s vision, goals and strategies, as well as environmental analysis and the financial plan. The third part of this thesis is aimed on the risk analysis. The risks, which threaten the strategic plan, are assessed in terms of their significance and the risk scenarios are determined as well. In the fourth part is the current management of the financial structure evaluated from many aspects. Furthermore, this chapter includes two proposals of financial structure which are assessed in terms of traditional financial analysis and in terms of EVA, MVA and cash flow. The last part deals with the result evaluation and assessment of various options of financing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Harcubova - DP.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_harcubova_VP.PDFPosudek vedoucího práce512,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_harcubova_OP.PDFPosudek oponenta práce508,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_harcubova.PDFPrůběh obhajoby práce119,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.