Title: Potenciál účetních informací pro měření výkonnosti podniku
Other Titles: Potential of accounting information for business performance measurment
Authors: Stehlíková, Barbora
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28715
Keywords: účetní informace;výkonnost podniku;ukazatele zisku;ukazatele rentability;ekonomická přidaná hodnota (eva)
Keywords in different language: accounting information;business performance;earnings;profitability ratios;economic value added (eva)
Abstract: Cílem práce je provedení analýzy tradičních ukazatelů (ukazatele zisku a rentability) i moderního ukazatele (EVA upravený dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu) výkonnosti vybraného podniku od roku 2012 do roku 2015 a zhodnocení potenciálu účetních informací v rámci měření výkonnosti podniku. V teoretické části práce je vysvětleno, co lze nalézt v účetních výkazech, pro koho jsou určeny, a co si lze představit pod pojmem výkonnost podniku. Další kapitolou teoretické části je analýza ukazatelů výkonnosti podniku, jak tradičních, tak moderních. Z tradičních ukazatelů jsou vybrány ukazatele zisku EAT, EBT, EBIT, EBITDA a ukazatele rentability ROA, ROE, ROS. Z moderních metod je použit ukazatel EVA upravený dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Poté je provedena analýza vybraných ukazatelů na základě informací získaných z účetních výkazů v konkrétním podniku v letech 2012 až 2015. Z analýz ukazatelů výkonnosti podniku jsou sestaveny závěry a doporučení pro podnik, které mohou vést ke zlepšení jeho výkonnosti. V poslední části práce je na základě provedených analýz zhodnocen potenciál účetních informací při měření výkonnosti podniku. Bez účetních informací obsažených v účetních výkazech by se tyto ukazatele pro měření výkonnosti podniku zjišťovaly obtížně.
Abstract in different language: The aim is to analyse the traditional indicators (earnings and profitability) and modern indicators (EVA modified according to the methodology of Ministry of Industry and Trade) performance of the chosen company since 2012-2015 and evaluation of the potential accounting information in within the business performance measurement. The theoretical part explains what can be found in the financial statements, for whom they are intended, and what is the meaning of a company´s performance. Another chapter of the theoretical part is an analysis of both indicators of business performance, traditional and modern. From traditional indicators are chosen earnings EAT, EBT, EBIT, EBITDA and profitability indicators ROA, ROE, ROS. Of the modern methods are used indicator of EVA modified according to the methodology of the Ministry of Industry and Trade. From an analysis based on the information of chosen indicators of obtained from financial statements in a particular company since 2012 - 2015. Analyses of business performance indicators are drawn conclusions and recommendations for the company, which can improve its efficiency. The last part is based on analyses are evaluated the potential accounting information in measuring the company´s performance. Without the accounting information contained in the financial statements, these indicators will be difficult to find out for measuring the performance
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora_Stehlikova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Stehlikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce614,7 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce904,37 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.