Title: Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti v německy mluvících zemích
Other Titles: Unemployment and employment state policy in German-speaking countries
Authors: Stratorská, Iveta
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28717
Keywords: nezaměstnanost;trh práce;politika zaměstnanosti;německo;rakousko;švýcarsko;evropa;evropská unie
Keywords in different language: unemployment;labor market;employment policy;germany;austria;switzerland;europe;european union
Abstract: Předložená práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti v německy mluvících zemích. Kromě charakteristiky nezaměstnanosti a jejími druhy, ohroženými skupinami a dopady je zde také řešena problematika trhu práce. Následuje úvod do situace na evropském trhu práce a její vývoj, kapitola dále pojednává o hospodářském růstu a programech politiky zaměstnanosti Evropské unie. Další kapitoly analyzují vývoj nezaměstnanosti a konkrétní nástroje politiky zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo, v Rakouské republice a ve Švýcarské konfederaci. Na základě provedené analýzy je zpracována komparace dané problematiky s použitím konkrétních dat.
Abstract in different language: This thesis deals with the problems of unemployment and state employment policy in the German-speaking countries. In addition to the characteristics of unemployment, its types, vulnerable groups and impacts. There is also solved the problems of the labor market. The following is an introduction to the situation on the European labor market and its development, the chapter also discusses the economic growth and employment policy programs of the European Union. Other chapters analyze the unemployment situation and specific tools of employment policy in the Federal Republic of Germany, in the Republic of Austria and in the Swiss Confederation. On the basis of this analysis is processed a comparison of the issue by using specific data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stratorska.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Stratorska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce587,77 kBAdobe PDFView/Open
Stratorska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce522,81 kBAdobe PDFView/Open
Stratorska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce401,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.