Název: Pohybová intervence pro žáky před školním lyžařským kurzem
Další názvy: Movement intervention for pupils before the school ski course
Autoři: Palka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kalistová Petra, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28772
Klíčová slova: pohybová intervence;lyžařský výcvik;testování;kruhový trénink
Klíčová slova v dalším jazyce: physical intervention;ski training;testing;circuit training
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je porovnat a posoudit úroveň pohybových schopností a dovedností u žáků staršího školního věku a zjištění faktu, do jaké míry jsou schopni absolvovat lyžařský výcvik. Jedná se o jedince z nesportovní třídy, kteří navštěvují 7. ročník 25. základní školy v Plzni. Zkoumaný vzorek se bude skládat ze 14 chlapců a 12 dívek ve věku 12 13 let. Konečným cílem této práce bude výsledné testování po návratu z lyžařského výcviku, ve kterém se projeví přínos průběžné pohybové přípravy před jeho absolvováním. Pohybová příprava obsahuje kruhové tréninky zaměřené na rozvoj motorických schopností a dva testy výdrž ve stoji na jedné noze se zavázanýma očima a skok z místa s odrazem obounož.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary The goal of this thesis is to compare and assess the level of physical abilities and skills of older age pupils. Also figuring out, to what extent they are able to complete sky lessons. The pupils will be from 7th grade of 25th elementary school in Pilsen, aged 12 to 13 years. The test sample will consist 14 boys and 12 girls from non-sport class. The ultimate goal of this thesis is the final testing, which will reveal the benefits of ongoing physical preparations from before the sky lessons. Physical preparations include circuit training aimed at development of motor skills and two tests - endurance standing on one foot blindfolded and standing jump.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karel Palka BP - Pohybova intervence pro zaky pred LK PDF.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palka K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce155,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palka K. - OP.pdfPosudek oponenta práce173,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palka K..pdfPrůběh obhajoby práce84,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.