Název: Využití prvků z hudebně-pohybového programu Drums Alive (bubnování na gymnastické míče) v MŠ
Další názvy: The use of elements from the music - motion programme Drums Alive (drumming on gymnastic balls) at a nursery school
Autoři: Prokšová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kalistová Petra, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28775
Klíčová slova: drums alive?;bubnování na gymnastické míče;dítě v předškolním věku;zásobník cviků
Klíčová slova v dalším jazyce: drums alive?;drumming on the gymnastic balls;preschool age child;a set of exercises
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na programu Drums Alive? (bubnování na gymnastické míče) v MŠ. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce představuji alternativní program Drums Alive?, společně s jeho výhodami a zásadami. V práci je obsažen detailní rozbor základů bubnování (správné držení paliček, základní pozice, základní dovednosti bubnování, taneční formace). Následující kapitoly jsou zaměřeny na popis dítěte v předškolním věku v oblasti tělesného vývoje a pohybových činností v daném období. Rovněž se věnuji i Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), především na pohybové a tělovýchovné činnosti dětí předškolního věku. Práce se věnuje i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část práce obsahuje zásobník cviků, cvičební sestavu a pohybové hry s využitím prvků Drums Alive?. V závěru práce zhodnocuji mnou vedený kroužek Drummingu v 51. MŠ v Plzni. Hlavní přínos mé bakalářské práce spatřuji v představení nového způsobu pohybové aktivity pro děti v předškolním věku, který může vést ke zmírnění negativních důsledků civilizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed on issue of program Drums Alive? (drumming on the gymnastic balls) adapted to the pupils of kindergarten. The thesis contains theoretical and practical parts. In the first part of my bachelor thesis I introduce a new alternative program Drums Alive? with its rules and advantages. This part contains detailed analysis of the principles of drumming (holding the drumsticks, basic positions, basic drumming skills, dance formations). The following chapters focus on the characterization of preschool age children in the area of physical development and movement activities in a given period. I discuss the general educational program for preschool education (FEPs PV), especially on exercise and fitness activities for preschool children. The thesis also deals with pupils with special needs. The practical part contains a set of exercises, choreographies and games usable in physical education from drumming point of view. At the end of the practical part of the thesis I evaluate my Drumming program held in 51. Pre-primary School in Plzen. I can see the benefits of my bachelor thesis in introducing a new kind of physical activities for children to eliminate negative consequences of civilization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Proksova Vyuziti prvku z hudebne _ pohyboveho programu Drums Alive_ (bubnovani na gymnasticke mice) v MS.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proksova - VP.pdfPosudek vedoucího práce197,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proksova - OP.pdfPosudek oponenta práce140,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proksova.pdfPrůběh obhajoby práce58,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.