Title: Kresba v předškolním věku
Other Titles: Drawing in pre-school age
Authors: Valentová, Radka
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28794
Keywords: kresba;kresba lidské postavy;předškolní věk
Keywords in different language: drawing;painting human figures;pre-school age
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na kresbu lidské postavy v předškolním věku. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou mezi kresbami rozdíly z hlediska pohlaví a věku dítěte. Teoretická část je zaměřena na kresbu, vývoj kresby, kresbu z obsahového a formálního hlediska, faktory ovlivňující vývoj kresby (mentální vyspělost dítěte, motorika, grafomotorika, lateralita, zrakové vnímání, paměť, pozornost a představivost). Praktická část sleduje rozdíly mezi chlapeckou a dívčí kresbou, rozdíly mezi věkovými zvláštnostmi a pozoruje vývoj kresby u jedinců.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on drawing of a human figure by children in pre-school age. The purpose is to find out differences from the point of view of gender and age of a child. The theoretical part focuses on drawing, development of drawing, drawing of content and formal aspects, factors affecting development of drawing (mental maturity of a child, motor activity, grafomotorika, lateralitay, visual perception, memory, attention and imagination). Practical part is focused on differences between boyish and girlish drawing, differences between age peculiarities and observes the development of the drawing of an individual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
valentova_suda.pdfPosudek oponenta práce36,35 kBAdobe PDFView/Open
valentova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce41,65 kBAdobe PDFView/Open
valentova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce58,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.