Title: Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí
Other Titles: Vernacular architecture in Rabštejn nad Střelou and its environs
Authors: Korolová, Jana
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2881
Keywords: lidové stavitelství;lidová architektura;městská památková zóna;památková péče;terénní výzkum
Keywords in different language: folk engineering;folk architecture;urban conservation zone;care of historical monuments;field research
Abstract: Rabštejn nad Střelou patří mezi nejmenší městečka ve střední Evropě a jeho historické jádro bylo roku 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu. Tato bakalářská práce se bude v první teoretické části věnovat lidové architektuře tohoto městečka a jejímu začlenění do regionální typologie. Dále pak na historický vývoj lidové stavební kultury této oblasti od středověku do 20. století a historii města samotnou. V další části práce bude zmíněna nejen památková péče, ale především ochrana památek lidového stavitelství severního Plzeňska a seznam památkově chráněných domů v Rabštejně. Druhá část se bude věnovat samotnému terénnímu výzkumu, který byl založen na kvalitativním výzkumu, a je pro tuto práci stěžejním.
Abstract in different language: Rabštejn nad Střelou is one of the smallest towns in Central Europe and historical center was declared in 1992 as an urban conservation zone.The first part of this bachelor thesis is concerned with town's folk architecture and its integration into the regional typology. Furthermore, it inspects the historical development of folk culture of the construction area from the Middle Ages to the 20th century and the history of the town itself. The next section of the thesis will also mention conservation, but also the protection of monuments of folk architecture of the North Pilsen and the list of registered protected houses in Rabštejn. The second part focuses on field research which is based on a qualitative research and is central to this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Korolova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce8,7 MBAdobe PDFView/Open
Jana_Korolova.pdfPosudek vedoucího práce155,01 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Jana_Korolova.pdfPosudek oponenta práce155,01 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Jana_Korolova.pdfPrůběh obhajoby práce155,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.