Title: Optimalizace sítí nové generace se zaměřením na LTE
Other Titles: Optimalization of Next-Generation Networks with the Focus on LTE
Authors: Černý, Jan
Advisor: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28825
Keywords: lte;long term evolution;plánování buňkových sítí;mezibuňkové interference;optimalizace interferencí;znovuvyužívání frekvencí
Keywords in different language: lte;long term evolution;cell network planning;inter-cell interference;interference optimization;frequency reuse
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá sítěmi čtvrté generace - LTE (Long Term Evolution), jejich optimalizací a plánováním. LTE přináší nové způsoby zvýšení rychlosti a stability bezdrátového přenosu dat. Náplní této práce je představit nejzávažnější vlivy interferencí na sítě nové generace, jejich dopad na propustnost sítě se zaměřením na mezibuňkové interference. Jsou zde zmíněny nejvýznamnější způsoby zamezení interferencím při plánování sítě, jmenovitě přiřazení frekvencí, řízení výkonu, scheduling, AMC a MIMO anténová pole. Také regenerace a potlačení interferencí je zmíněno a jsou zde uvedeny indikátory kvality signálu v LTE síti. Plánování těchto sítí zahrnuje mnoho složitých úkonů, a proto je zapotřebí pokročilých softwarových nástrojů. Nejpoužívanější z nich jsou Atoll nebo ASSET. V praktické části této práce je popsána simulace pro optimalizaci LTE sítí vytvořená v prostředí MATLAB. Cílem této simulace je názorně ukázat nejdůležitější principy procesu plánování a optimalizace LTE sítí a demonstrovat vztah mezi SINR a datovou propustností sítě.
Abstract in different language: This thesis deals with 4th generation standard for mobile telecommunication - Long Term Evolution (LTE), its optimization and planning. LTE comes with new approaches on how to increase speed and stability of wireless data transmission. This paper talks about the most problematic issues caused by interferences in the Next-Generation Networks and their impact on the network´s data throughput with focus on the inter-cell interferences. The most important ways to avoid interferences while planning a network are also mentioned. In particular, frequency reuse, power control, scheduling, AMC and MIMO antenna arrays. Also, interference regeneration and cancelation is mentioned and indicators of signal quality in LTE are named. Planning these networks involves many complex tasks, and therefore, advanced software tools are needed. The mostly used are Atoll and ASSET. In the practical part, a MATLAB simulation for optimization of LTE network is presented. The goal behind this simulation is to demonstrate the most important principles of the LTE networks planning and optimizing process and show the interconnection between SINR and data throughput.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Cerny.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
071007_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,25 kBAdobe PDFView/Open
071007_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,24 kBAdobe PDFView/Open
071007_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.