Title: Autorská kniha
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Czeller, Martin
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Beneš Pavel, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28840
Keywords: grafický design;autorská kniha;fotografie;cestopis;průvodce;artefakt;portugalsko;porto;risograf
Keywords in different language: graphic design;author's book;photography;travel;guide;artifact;portugal;porto;risograph
Abstract: Ako tému svojej diplomovej práce som si zvolil vypracovanie autorskej knihy. Vychádzajúc zo skúseností svojej študijnej stáže v meste Porto a cestovania aj po ďalších miestach v Portugalsku som s využitím subjektívneho prístupu vytvoril svoj retrospektívny vizuálny denník. Predstavuje moje obľúbené miesta, okolnosti portugalskej kultúry a ako ma ovplyvnila v otázkach vlastnej tvorby alebo celkového pohľadu na spoločnosť. Celá kniha sa tak stala osobným artefaktom, ale zároveň dokáže fungovať ako určitý druh alternatívneho turistického sprievodcu, stručného archívu súčasnej portugalskej kultúry alebo len ako voľná inšpirácia. V priebehu tvorby obsahu knihy som využil niekoľko druhov obrazového materiálu, analógové fotografie, momentky zachytené na telefón alebo skeny zozbieraných letákov, brožúr a plagátov z rozličných miest Portugalska. Na tlač obálky a doplnkových materiálov ako plagát alebo malá pohľadnicová knižka je uplatnená technológia risografu s použitím dvoch vybraných farieb čiernej a zlatej. To prepája všetky zložky mojej práce do kompatibilnej vizuálnej identitiy tohto projektu. Pohľadnicová knižka je taktiež prevedená spôsobom, ktorý vďaka perforácii dovoľuje jednoducho vytrhávať jednotlivé pohľadnice bez ich poškodenia. Plagát môže byť efektívne použitý aj ako baliaci papier pre celú knihu. Výstupom je funkčná autorská kniha, v ktorej som aplikoval rôzne prístupy z hľadiska grafického dizajnu, jeho technológií alebo samotnej koncepcie. V práci dizajnéra je vždy priestor pre zlepšovanie, ale myslím si, že svoj cieľ som dokázal naplniť. Vo výsledku je tak moja diplomová práca plnohodnotnou autentickou publikáciou so zámerom jej oficiálneho vydania v blízkej budúcnosti.
Abstract in different language: As a topic of my master thesis I have chosen to create an author's book. Based on my experience from studies in the city of Porto and travelling a little bit around the whole Portugal, I used my personal approach to produce a retrospective visual diary. I am showing my favourite places, circumstances of Portuguese culture and how it affected me in the ways of my artistic practise or also my general opinions on society. The whole book represents my own artifact, but it can also work as a kind of an alternative touristic guide, small archive of current Portuguese visual culture, or just as a simple inspiration for anyone that is looking for it. Throughout the book I applied various kinds of images and pictures analog photographs, snapshots that I took on my smartphone or scans of collected leaflets, brochures or posters from different cities in Portugal. For the cover of the book and additional materials such as poster or small book of postcards I used the printing technology of Risograph machine with usage of two selected colours black and gold. That connects all the parts of my work into compatible visual identity of the project. The small book of postcards is also binded in a way that it is possible to easily tear out each postcard as they are perforated. In addition, the poster can be efficiently used as a wrapping paper for the book. In conclusion, I created a functioning author's book, used different kinds of approach in terms of graphic design, its technology or the whole concept itself. There is always a room for improvement, but in the end I'm quite satisfied with the final visuals of my work. I was able to apply authentic personal approach and use it to design a full-featured publication with intention to be able to officially publish it in a distant future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Czeller_diplomova_praca_2016.pdfPlný text práce9,22 MBAdobe PDFView/Open
Czeller_V.pdfPosudek vedoucího práce189,48 kBAdobe PDFView/Open
Czeller_O.pdfPosudek oponenta práce241,17 kBAdobe PDFView/Open
CZELLER.pdfPrůběh obhajoby práce284,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.