Title: Rastafari
Other Titles: Rastafari
Authors: Tomášková, Sandra
Advisor: Mildnerová, Kateřina
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2885
Keywords: rastafari;rastafariánství;kontrakultura;subkultura;spirituální hnutí
Keywords in different language: rastafari;rastafarianism;counterculture;subculture;spiritual movements
Abstract: Předložená bakalářská práce seznamuje čtenáře s fenoménem náboženského hnutí rastafari. Je založena na terénním výzkumu, který probíhal ve městech Praha a Plzeň v období od října 2010 do dubna 2012 mezi českými a africkými rastafariány. Práce vyzdvihuje základní rozdíly mezi pojetím rastafari coby subkultury moderní společnosti reprezentované českými rastafariány a univerzalistického náboženského hnutí, které v práci zastupují afričtí rastafariáni. V úvodní části je představena koncepce kontrakultury, subkultury a spirituálních hnutí. Následující kapitola pojednává o historickém vývoji hnutí a seznamuje s klíčovými představiteli. Ve stěžejní kapitole je provedena komparace podstatných charakteristik životního stylu českých a afrických rastafariánů, které jsou v práci ukotveny pomocí klíčových symbolů rastafariánství. Výstupy vznikly na základě analýzy polo strukturovaných rozhovorů a metody zúčastněného pozorování.
Abstract in different language: This thesis introduces to its readers the phenomenon of Rastafarian religious movement. It is based on field research conducted between Czech and African Rastafarians in the cities of Prague and Pilsen in the period from October 2010 to April 2012. The thesis highlights the fundamental differences between the concept of Rastafari as a subculture of modern society represented by the Czech Rastafarian and universalistic religious movements that are represented by African Rastafarians in this thesis. In the opening, is introduced the concept of counterculture, subculture and spiritual movements. The following chapter discusses the historical development of movement and acquaints with the key representatives. The crucial chapter deals with the comparison of the essential characteristics of the lifestyle of Czech and African Rastafarian, which are elaborated in the thesis by the key symbols of Rastafari. The outputs are based on the analysis of semi-structured interviews and methods of observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sandra_Tomaskova_2012.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
sera vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
sera oponent.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce33,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.