Title: Poutnice
Other Titles: Pilgrim
Authors: Stejskalová, Eva
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Pavlík Petr
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28859
Keywords: cesta;krajina;každodennost;čas;struktura;segment;figura
Keywords in different language: journey;landscape;everydayness;time;structure;segment;figure
Abstract: Téma mé diplomové práce je Poutnice. Jejím cílem bylo absolvovat pouť, tuto zkušenost uplatnit ve své práci a pomocí poutnice jako průvodkyně vytvořit dílo vypovídající o mém aktuálním stavu a názoru na život. Zároveň je to takové ohlédnutí poutnice a vyrovnání se s faktem, že jedna etapa života končí a další dobrodružství začíná. V rámci práce jsem se vydala na 120 kilometrovou pouť po Šumavě od Hojsovy Stráže do Nové Pece. Sledovala jsem, co se s člověkem děje, když putuje osaměle krajinou, rytmus kroků a proměny krajiny. Tyto zážitky a výjevy každodennosti jsou zachyceny v mých obrazech. Obrazy také neměly ztvárňovat jasnou figuru, spíše figurální prvky segmenty. Tyto figurální segmenty - režné plátno s kreslenými strukturami se proměňují v závislosti na prostředí obrazu. Příkladem může být obraz bosých nohou v trávě, jako zástupné situace pro vyjádření rozpoložení čisté radosti z kontaktu s krajinou. Je to ten pocit kdy se člověk vrátí do role objevitele jako v dětství a věci běžně přítomné v jeho okolí ho najednou fascinují. V průběhu práce vznikl nápad vytvořit jako nedílnou součást díla oblek pro poutnici, který by doplňoval sérii obrazů zobrazující tělo poutnice. Také v něm jsou vetkány mé konkrétní zážitky a přání. Výsledkem mé práce je tedy série čtyř obrazů Poutnice, zachycují zástupné situace každodennosti mého života a oblek, který je pomyslným rouchem pro figuru zachycenou v segmentech obrazu.
Abstract in different language: The subject of my diploma thesis was a Pilgrim. My goal was to take a journey, to use this experience in my work and while using the Pilgrim as a guide to create a work which would reflect my current state of mind and opinion on life. At the same time, my work tried to look back and to cope with the fact that one phase of life ended and the next adventure was about to begin. As a part of my work I took a 120 kilometres long journey through Šumava, from Hojsova Stráž to Nová Pec. I was observing what happens to a person while travelling alone in the middle of nature and I paid attention to the rhythm of my footsteps and changes of nature, too. All these experiences and sights of everydayness were captured in my paintings. Thus, paintings were not supposed to represent a clear figure but elements of the figure segments. These figural segments coarse canvas with painted structures were changing according to the surroundings of the painting. As an example I could mention a picture of bare feet in the grass as representation of a state of mind with pure joy of contact with nature. It was the feeling when the person was getting back to the role of an explorer (like in childhood) and just ordinary things around were suddenly fascinating. The idea to make of making a suit for pilgrim as an integral part of the work occurred during the process. It complemented the series of paintings showing the body of the pilgrim and there were my specific experiences and wishes inwrought in it. The result of my work was a series of four paintings of the Pilgrim that captured situations of everydayness in my life; another result was the suit which served as an imaginary vestment for the figure captured in the segments of my painting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text-poutnice korekce portal.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce579,68 kBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA_O.pdfPosudek oponenta práce792,47 kBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA.pdfPrůběh obhajoby práce353,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.