Název: Úprava hydraulického lisu na jednoúčelové zkušební zařízení pro hluboké tažení plechu
Další názvy: Modification of the hydraulic press to the dedicated testing equipment for deep drawing of the sheet
Autoři: Habrman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Oponent: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28890
Klíčová slova: hydraulický lis;tažení plechů;limitní diagram;měřící systém aramis;návrh variant;technickoekonomické hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic press;sheet metal drawing;forming limit diagrams;measuring system aramis;design variants;total evaluation
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje stručný popis tažení plechů, uvedení jednotlivých parametrů a druhy vad. V další části jsou popsány druhy zkoušek od základních až po složitější. Uvedeny jsou li-mitní diagramy, deformační sítě a způsoby měření deformace na povrchu materiálu. Byla provedena analýza stávajícího stavu stroje. Po jejím vyhodnocení stávající konstrukce jsou vypraco-vány varianty řešení, porovnání variant v technickoekonomic-kém hodnocení. Finální varianta je částečně upravena a optima-lizovaná podle důležitých parametrů. Dále jsou představeny způsoby modifikace finální varianty.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis contains a brief description of sheet metal drawing, a specification of individual parameters and types of de-fects. Next parts describe the types of tests of sheets from basic to difficult. Here are presented forming limit diagrams, deformed net-works, and methods for measuring deformation on the surface of the material. Performing an analysis of the current state of the ma-chine. After the evaluation of the existing design, the solutions are developed, comparison of variants are in total evaluation. The final version is partially modified and optimized according to important parameters. In addition, the final variation's ways of modifying are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Habrman.pdfPlný text práce25,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habrman_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce665,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habrman_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce871,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habrman.pdfPrůběh obhajoby práce268,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.