Title: Koncentrace v civilním procesu
Other Titles: The concentration in civil procedure
Authors: Marešová, Tereza
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28915
Keywords: koncentrace řízení;princip rovnosti;princip předvídatelnosti soudního rozhodování;příprava jednání;poučovací povinnost soudu;neúplná apelace
Keywords in different language: concentration of proceedings;the principle of equality;the principle of foreseeability of judicial decisions;preparing negotiations;duty to inform the court;incomplete appellation
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na současnou podobu koncentrace ovlivněnou přístupem Nejvyššího soudu a zhodnocení, zda se stále dá mluvit o koncentraci navozené ex lege nebo jde o koncentraci navozenou k okamžiku, který určí soud. Dále se práce zabývá tím, zda byl skutečně naplněn předpokládaný účel koncentrace, a to urychlení řízení. Na tomto místě přináší práce různé možnosti, jak urychlit řízení již v písemné fázi přípravy před jednáním. Právě kvalitní příprava může přispět k tomu, aby došlo k včasné koncentraci, aniž by bylo třeba okamžik předem přesně určovat. Ať už zákonodárce zavede koncentraci zákonnou nebo prvky koncentrace soudcovské, vždy musí nechat soudu takovou volnost, aby mohl koncentraci aplikovat v souladu s rovností a předvídatelností soudního rozhodování. Zákonná koncentrace nastolená k určitému předem danému okamžiku se stává v tomto ohledu velice problematickou a může se tak stát, že soud s cílem naplnit rovnost účastníků řízení a předvídatelnost soudního postupu, bude koncentraci obcházet. Tímto postupem bude i nadále docházet k průtahům v řízení.
Abstract in different language: The thesis focuses on the current form of concentration by the approach of the Supreme Court and to assess whether it is still possible to speak about concentration induced ex lege or in terms of concentration induced by the time determined by the court. The thesis also looks at whether he was truly filled with the intended concentration, and accelerate the proceedings. At this point, the work brings different options to expedite proceedings already written stage of preparation before the hearing. It was good preparation can help to ensure that there was a timely concentration, without the need for time to accurately determine in advance. Whether the legislature takes concentration statutory or judicial elements concentration must always leave the court a discretion to allow concentration applied in accordance with equality and predictability of judicial decisions. Legal concentration raised by a certain predetermined, time becomes in this regard would be very problematic and it can happen that the court in order to meet the equality of the parties and predictability of the judicial process will circumvent concentration. This procedure will continue to experience delays in proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Tereza-Maresova-final.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Maresova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Maresova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Maresova.pdfPrůběh obhajoby práce267,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.