Název: Věci
Další názvy: Things
Autoři: Kaněra, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Oponent: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28923
Klíčová slova: věci;pojetí;třídění;zvíře
Klíčová slova v dalším jazyce: things;the concept of;sorting;animal
Abstrakt: Věci v právním smyslu a jejich vymezení jsou alfou a omegou současného občanského práva, ale i dalších právních odvětví. Na jeho pojetí pak závisí, které věci se mohou stát předmětem občanskoprávních vztahů. V evropském právním prostoru se lze v zásadě setkat s pojetím věci v dvojím právním smyslu. Pro prvé extenzivní pojetí je charakteristické že za věci právním smyslu považuje i statky nehmotné povahy jak jsou práva či patenty. Pro druhé restriktivní pojetí věci v právním smyslu je charakteristické vnímání věci pouze jako hmotné předměty, ke kterým někdy přiřazuje i ovladatelné přírodní síly. Nový občanský zákoník definuje věc z extenzivního pohledu a chápe ji jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí a tím opouští restriktivní pojetí vyjádřené v občanském zákoníku z roku 1964. Cílem diplomové práce "Věci" je ukázat na vývoj věci v římském právu, jejího pojetí v jednotlivých občanských zákonících až po současné pojetí obsažené v novém občanském zákoníku. Diplomová práce se v jeho jednotlivých částech věnuje věci v právním smyslu s důrazem na její vymezení a třídění. Poslední část je věnována fenoménu zvané zvíře, která je pojímána v novém občanském zákoníku zcela odlišně od předešlých verzí.
Abstrakt v dalším jazyce: Things in the conception of law and its determination have the most crucial meaning in current civil law, but also in other legal sectors. On its conception it depends which things can be a subject of civil law relations. In European legal space, it is possible to meet the conception of things in dual legal meaning. For the first extensive conception is characteristic, that as things in legal meaning are considered immaterial possessions like rights or patents. In the second restrictive conception of things in legal meaning are things characteristic as tangible assets and also controlled forces of nature. The new Civil Code defines the thing from the extensive view and it understands it as all what is different from a person and it deserves for people´s needs and that is why it abandons the restrictive conception expressed in the Civil Code from 1964. The aim of the thesis "Things" is to show the development of the thing in Roman law, its conception in individual Civil Codes until present conception contained in the new Civil Code. In individual parts, the thesis dedicates to the thing in legal meaning with emphasis on its definition and sorting. The last part is dedicated to the phenomenon called animal, which is in the new Civil Code approached completely different than in former versions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_VECI.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kanera.pdfPosudek oponenta práce836,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kanera.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kanera.pdfPrůběh obhajoby práce251,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.