Title: Analýza marketingové komunikace vybraných sociálních podniků
Other Titles: Analysis of marketing communication of selected social enterprises
Authors: Veselá, Lucie
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28977
Keywords: sociální podnikání;sociální podnik;marketingová komunikace;výzkumné šetření
Keywords in different language: social business;social enterprise;marketing communication;research survey
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace vybraných sociálních podniků z Plzeňského kraje, jimiž jsou Garden Gang s. r. o.; Možnosti tu jsou o. p. s., jehož součástí jsou Café restaurant Kačaba, Second Help a Zdravá svačina; dále podnik Popelky s. r. o. a Sdružení občanů Exodus. V práci je nejprve zpracována teoretická část k problematice sociálního podnikání a sociálních podniků. Dále se práce věnuje marketingu a jednotlivým nástrojům marketingové komunikace. V empirické části je podrobně popsáno výzkumné šetření marketingové komunikace vybraných podniků společně s výzkumem jejich stránek na sociální síti Facebook. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků zhodnocena marketingová komunikace všech zvolených sociálních podniků včetně návrhů na zlepšení jejich současné situace a závěry jsou stručně shrnuty ve výzkumné zprávě.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on analysing marketing communication of chosen social enterprises from the region of Pilsen such as Garden Gang Ltd; Možnosti tu jsou NGO, which includes Café restaurant Kačaba, Second help and Zdravá svačina; afterwards enterprise Popelky Ltd and citizens association Exodus. Firstly in the thesis there is elaborated the theoretical part which deals with social business and social enterprises issues. Then the thesis occupies with marketing and each implements of marketing communication. In the empirical part there are thoroughly described the research survey of marketing communication in chosen enterprises together with the survey of their Facebook homepage. In conclusion there is evaluated the marketing communication of all chosen enterprises, which is based on discovered findings, including improving proposals of their current situation. Conclusions are summarized in the report of research survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vesela_Lucie.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_v.pdfPosudek vedoucího práce676,95 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_o.pdfPosudek oponenta práce721,69 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_p.pdfPrůběh obhajoby práce190,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.