Název: Vyvlastnění
Další názvy: expropriation
Autoři: Slavíková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29026
Klíčová slova: vyvlastnění;veřejný zájem;zásah státu;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;věcné břemeno;vlastnické právo;vyvlastňovací řízení;stavební zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;public interest;state intervention;vyvlastnitel;expropriated;easement;right of ownership;expropriation proceedings;the building act
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je vyvlastnění. Toto téma jsem zvolila z důvodu, že se přímo dotýká majetkových práv a je nejzávažnějším zásahem veřejné moci do pozemkového vlastnictví. Vlastnictví jako takové je jedním ze základních lidských práv a nucené odnětí nebo omezení vlastnického práva je velmi závažným zásahem. Ve vztahu k vyvlastnění se tedy vždy řeší, zda je vlastník úplně zbaven vlastnického práva, nebo je v jeho výkonu jen omezen. Z tohoto důvodu je možné tyto zásahy provádět pouze dle zákonem stanovených podmínek. Samozřejmě vždy když jde o zásah do vlastnických práv osob, dovolává se každý ochrany svého vlastnictví, pokud se vyvlastnění bude týkat někoho jiného, bude tento zásah chápán jako oprávněný a ve veřejném zájmu. Právě z tohoto důvodu je téma mé práce zajímavé i pro širokou veřejnost, která se jinak právem podrobněji nezabývá. V institutu vyvlastnění se setkáme s neurčitými právními pojmy, což vede samozřejmě k vyvolávání diskuzí skrze celou společnost. Cílem mé bakalářské práce je představit institut vyvlastnění, zabývat se otázkami souvisejícími s vyvlastněním a analyzovat tento institut po celý jeho vývoj. Úvodem mé práce se budu zabývat základními vymezeními pojmu vyvlastnění a poskytnu výklad pojmů k lepšímu pochopení problematiky související s mým tématem. Dále se budu věnovat oblasti právní úpravy a stručně vývojem tohoto institutu. V hlavní části mé práce rozeberu podmínky a účely vyvlastnění a představím zvláštní právní předpisy, které řeší účely vyvlastnění. Následně se podrobně zaměřím na vyvlastňovací řízení, představím pojmy s tímto související a srovnám vyvlastňovací institut u nás s úpravou ve vybraných zemích. Tato Bakalářská práce je zpracována k právnímu stavu účinnému k 15. březnu 2017.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is expropriation. I chose this topic because it directly affects property rights and is the most serious intervention of public authorities in land ownership. Ownership as such is one of the fundamental human rights and the forced withdrawal or restriction of property rights is a very serious intervention. In relation to the expropriation therefore always be solved if the owner is completely deprived of property rights, or is it only limited power. For this reason, these interventions can be carried out only under conditions stipulated by law. Of course, always when it comes to interference with property rights of others, relies on everyone protection of his property, if expropriation will apply to someone else, it will be seen as a legitimate intervention in the public interest. Precisely for this reason, the theme of my work interesting for the general public, which is otherwise the right does not deal in detail. The expropriation is meet with vague legal concepts, which leads naturally to incite discussions throughout an organization. The aim of my thesis is to introduce the institute of expropriation, to deal with issues related to expropriation and analyze this institution throughout its development. At the outset of my work I deal with the basic definition of the concept of expropriation and provide interpretation of concepts to better understand the issues related to my topic. Next, I will devote the field of legislation and short of this institute. The main part of my work I will discuss the terms and purposes of expropriation and introduce specific legislation that addresses the purpose of the expropriation. Subsequently, a detailed focus on the expropriation proceedings, introduce concepts related to this and compare expropriation Institute for us to finish in selected countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TerezaSlavikova_BP_elektronickaverze.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova - protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce471,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova - protokol OP.pdfPosudek oponenta práce254,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce319,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.