Title: Marketingová komunikace vybrané společnosti
Other Titles: Marketing communication of the selected company
Authors: Vítková, Martina
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Ptáčková Karolína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29040
Keywords: marketingová komunikace;komunikační mix;reklama;podpora prodeje
Keywords in different language: marketing communication;communication mix;promotion;sales promotion
Abstract: Tématem této bakalářské práce je v první řadě marketingová komunikace značky Primalex. Tato značka, stejně jako další silní hráči na trhu nátěrových hmot patří pod společnost PPG Deco Czech a.s., tudíž samotnému rozboru komunikace předchází detailní představení této společnosti a její analýza z hlediska postavení na trhu, pomocí dat o spotřebitelském chování, prodejích a konkurenci. Cílem této práce je analýza komunikačního mixu značky Primalex a následné vytvoření doporučení pro další komunikaci. Tohoto cíle je dosaženo pomocí rozboru jednotlivých komunikačních nástrojů na základě interních materiálů, poskytnutých výzkumů a jejich vlastního hodnocení. Jedná se o výzkum spotřebitelského chování agentury IBRS zaměřený na povědomí respondentů o značce a dotazníkový výzkum společnosti OMG Research ohledně hodnocení reklamních spotů. Na základě zjištěných předností a nedostatků v komunikaci jsou stanovena vhodná doporučení pro zlepšování a inovace v této oblasti.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is in the first row a marketing communication of the brand Primalex. This brand like the other strong players on the market of paint belongs under company PPG Deco Czech, a.s., therefore the analysis of communication itself precedes detailed introduction of this company and its analysis from terms of position on the market, thanks to data about consumer behaviour, sales and competition. The goal of this thesis is the analysis of communication mix of the brand Primalex and creation of recommendations for another communication. This goal is achieved by analysis of individual communication tools based on internal materials, provided researches and their own assessment. This is research about consumer behaviour of the agency IBRS focused on awareness of respondents about brand and survey research of brand OMB Research about ratings of TV commercials. Appropiate recommendations for improvement and innovation in this area are based on identified strengths and lack of communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitkova_2017.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova_v.pdfPosudek vedoucího práce603,19 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_o.pdfPosudek oponenta práce637,16 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce201,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.