Název: Trendy v marketingové komunikaci
Další názvy: Trends in marketing communication
Autoři: Herejková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Prantl David, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29051
Klíčová slova: guerilla marketing;event marketing;product placement
Klíčová slova v dalším jazyce: guerilla marketing;event marketing;product placement
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na trendy v marketingové komunikaci. V teoretické části je přiblížena problematika marketingové komunikace spolu s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. Dále jsou představeny 3 trendy v marketingové komunikaci, kterými jsou guerilla marketing, event marketing a product placement. Každý z těchto trendů je charakterizován, jsou popsány jeho formy a představeny konkrétní příklady úspěšného využití v praxi. Stěžejní část práce je věnována dotazníkovému šetření, které hodnotí dopady reklamy a těchto trendů na veřejnost. Cílem bylo zjistit, jak jsou vnímány jednotlivé formy a jaké postoje jsou k nim zaujímány. Výsledky byly analyzovány a shrnuty. Na základě zjištěných poznatků bylo posouzeno, zda je v budoucnu vhodné využívat tyto trendy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is discussing the trends in marketing communication. The theoretical part provides an outlook on the issue of marketing communication together with individual tools of communication mix. That is followed by an introduction of 3 marketing communication trends - guerilla marketing, event marketing and product placement. Each trend is characterized, description of its forms is provided as well as successful examples from real life. The main part of the thesis is formed by a questionnaire research that evaluates the effects of advertising and the above mentioned trends in general public. The aim was to find out, how each form is perceived and the attitudes the general public has towards them. The outcomes were analyzed and consequently summarized. Based on the results it was concluded whether it is a good practice to use these trends in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Herejkova Andrea.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejkova_v.pdfPosudek vedoucího práce626,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejkova_o.pdfPosudek oponenta práce710,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce223,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.