Title: Trendy v marketingové komunikaci
Other Titles: Trends in marketing communication
Authors: Herejková, Andrea
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29051
Keywords: guerilla marketing;event marketing;product placement
Keywords in different language: guerilla marketing;event marketing;product placement
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na trendy v marketingové komunikaci. V teoretické části je přiblížena problematika marketingové komunikace spolu s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. Dále jsou představeny 3 trendy v marketingové komunikaci, kterými jsou guerilla marketing, event marketing a product placement. Každý z těchto trendů je charakterizován, jsou popsány jeho formy a představeny konkrétní příklady úspěšného využití v praxi. Stěžejní část práce je věnována dotazníkovému šetření, které hodnotí dopady reklamy a těchto trendů na veřejnost. Cílem bylo zjistit, jak jsou vnímány jednotlivé formy a jaké postoje jsou k nim zaujímány. Výsledky byly analyzovány a shrnuty. Na základě zjištěných poznatků bylo posouzeno, zda je v budoucnu vhodné využívat tyto trendy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is discussing the trends in marketing communication. The theoretical part provides an outlook on the issue of marketing communication together with individual tools of communication mix. That is followed by an introduction of 3 marketing communication trends - guerilla marketing, event marketing and product placement. Each trend is characterized, description of its forms is provided as well as successful examples from real life. The main part of the thesis is formed by a questionnaire research that evaluates the effects of advertising and the above mentioned trends in general public. The aim was to find out, how each form is perceived and the attitudes the general public has towards them. The outcomes were analyzed and consequently summarized. Based on the results it was concluded whether it is a good practice to use these trends in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Herejkova Andrea.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Herejkova_v.pdfPosudek vedoucího práce626,42 kBAdobe PDFView/Open
Herejkova_o.pdfPosudek oponenta práce710,61 kBAdobe PDFView/Open
Herejkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce223,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.