Název: Uplatnění franchisingu v obchodě
Další názvy: Franchising application in business
Autoři: Matulka, David
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29067
Klíčová slova: franchisa;franchising;franchisor;franchisant;dealer;dealerství;franchisová smlouva;dealerská smlouva;obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: franchise;franchising;franchisor;franchesee;dealer;dealership;franchise agreement;dealer agreement;trade
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění franchisingu v obchodě a je členěna na dvě části. První část práce popisuje teoretické základy franchisingu včetně jeho definice a rozdělení. Nejdůležitějším oddílem teoretické části je jednoznačně určení výhod a nevýhod franchisingového podnikání, protože je tento oddíl základem pro praktickou část bakalářské práce. Druhá část práce charakterizuje franchisora, franchisanta a popisuje všeobecné informace k založení franchisingového vztahu. Poté blíže určuje práva, povinnosti, omezení a výhody vyplývající z franchisingového vztahu, které hodnotí. V posledním bodu druhé části jsou uvedeny možnosti ukončení dealerské smlouvy a kontroling. V závěru práce jsou shrnuty klady a zápory franchisingu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis is focused on application of franchising in business and is divided into two parts. The first part describes theoretical basics of franchising, including definiton and division of franchising. The most important section of the theoretical part is definitely determination of advantages and disadvantages of franchise business because this section is a foundation for the practical part of the Bachelor's thesis. The second part characterizes franchizor, franchesse and then describes general knowledge for establishment of franchise relationship. Then it closely determines rights, obligations, restrictions and benefits arising from the franchise relationship, which the thesis evaluates. In the last part there are introduced all possibilities of termination of dealer agreement and controlling. At the end are summarized advanteges and disadvantages of franchising.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - David Matulka (K13B0231P).pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Matulka_v.pdfPosudek vedoucího práce579,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulka_o.pdfPosudek oponenta práce761,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulka_p.pdfPrůběh obhajoby práce233,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulka_n.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP237,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29067

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.