Název: Analýza fundraisingu vybrané neziskové organizace a návrh fundraisingové strategie
Další názvy: The analysis of fundraising of chosen non-profit organisation and suggestion of fundraising strategy
Autoři: Vlachová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Hálková Katarína, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29078
Klíčová slova: fundraising;nezisková organizace;fundraisingová analýza;kvalitativní výzkum;donátor
Klíčová slova v dalším jazyce: fundraising;non-profit organisation;analysis of fundraising;qualitative research;donor
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza fundraisingu vybrané neziskové organizace a návrh fundraisingové strategie. Pro zhodnocení fundraisingové situace ve vybrané neziskové organizaci, bylo realizováno kvalitativní výzkumné šetření. Metodou výzkumu byl zvolen hloubkový polo-strukturovaný rozhovor. První část bakalářské práce vymezuje problematiku fundraisingu a neziskových organizací. V druhé části práce je literární rešerše aplikována na vybranou neziskovou organizaci. Výstupem práce je návrh vhodné fundraisingové strategie, zejména v oblastech dárcovství a sponzoringu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is the analysis of fundraising of chosen non-profit organisation and suggestion of fundraising strategy. It was realized the qualitative research to evaluate the fundraising situation. The method of research was chosen an interview. The first part of the bachelor thesis defines fundraising and non-profit organisations. The literary recherche is followed by practical part which is apllied to a specific organisation. The output of this thesis is the suggestion of fundraising strategy especially for sphere of donation and sponsorship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vlachova - Analyza fundraisingu vybrane neziskove organizace a navrh fundraisingove strategie.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova_v.pdfPosudek vedoucího práce615,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova_o.pdfPosudek oponenta práce555,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.