Title: Sestavení komunikačního plánu pro vybraný podnik
Other Titles: Communication Campaign Creation for a Chosen Company
Authors: Hoffmannová, Jana
Advisor: Mičík Michal, Ing.
Referee: Ptáčková Karolína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29081
Keywords: marketingový mix;marketingová komunikace;komunikační mix;reklama;public relations;podpora prodeje
Keywords in different language: marketing mix;marketing communication;communication mix;commercials;public relations;sales support
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dosavadních komunikačních aktivit podniku Jan Hoffmann. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány termíny z oblasti marketingu, jako je marketingový mix, komunikační mix, komunikace, nástroje komunikačního mixu. Tyto termíny na sebe logicky navazují. V části praktické jsou nejprve analyzovány dosavadní komunikační aktivity podniku Jan Hoffmann, na které autorka následně navazuje, sestavením nového komunikačního plánu pro rok 2017.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an analysis of existing communication activities in Jan Hoffmann company. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical ones. The theoretical part defines such marketing terms as marketing mix, communication mix, communication, tools of communication mix. These terms follow in logical sequences. The practical part begins with existing communication activities of Jan Hoffmann company analysis, then a design of a new plan of communication strategy for the year 2017 follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoffmannova bp.pdfPlný text práce19,25 MBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova_v.pdfPosudek vedoucího práce747,38 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova_o.pdfPosudek oponenta práce717,31 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova_p.pdfPrůběh obhajoby práce209,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.