Title: Domácí výhoda v anglické Premier League
Home Team Advantage in English Premier League
Authors: Marek, Patrice
Vávra, František
Citation: MAREK, P., VÁVRA, F. Home Team Advantage in English Premier League. Mathsport International 2017 Conference Proceedings. Padova: Padova University Press, 2017. s. 244-254. ISBN 978-88-6938-058-7.
Issue Date: 2017
Publisher: Padova University Press
Università degli Studi di Padova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29227
ISBN: 978-88-6938-058-7
Keywords: Domácí výhoda;fotbal;Premier League;Bayesovský přístup
Keywords in different language: Home team advantage;association football;Premier League;Bayesian approach
Abstract: Domácí výhoda ve fotbale je dobře známý fenomén. Cílem této studie je nabídnout jiný pohled na domácí výhodu. Ve fotbale obvykle každé dva týmy – tým A a tým B – hrají dvakrát proti sobě v jedné sezóně. Jednou jako domácí tým a jednou jako hostující tým. To poskytuje dva výsledky mezi týmy A a B, ty jsou zkombinovány dohromady pro vyhodnocení zda tým A proti oponentovi B zaznamenal na domácím hřišti výsledek – ve srovnání s výsledkem na protivníkově hřišti – který je lepší, stejný nebo horší. Toto vede k náhodné proměnné se třemi možnými stavy, tedy k trinomickému rozdělení. Kombinace a srovnávání domácího a venkovního zápasu dvou stejných týmů je klíčem k eliminaci problémů s různou sílou týmů v lize. Použitím rovnoměrného rozdělení jako apriorního rozdělení obdržíme Dirichletovo rozdělení jako aposteriorní. Toto je následně použito ke stanovení bodového a intervalového odhadu neznámých parametrů původního trinomického rozdělení, tedy pravděpodobnosti, že výsledek na domácím hřišti bude lepší, stejný nebo horší. Navíc je možné testovat hypotézu, že domácí výhoda je pro zvolený tým je statisticky signifikantní. Tento postup může být použit pro konstrukci míry domácí výhody jednoho konkrétního týmu. Popsaný postup je demonstrován na výsledcích anglické Premier League od sezony 1992/1993 do sezony 2015/2016.
Abstract in different language: The home team advantage in association football is a well known phenomenon. The aim of this study is to offer a different view on the home team advantage. Usually, in association football, each two teams – team A and team B – play twice in a season. Once as a home team and once as a visiting team. This offers two results between teams A and B which are combined together to evaluate whether the team A against its opponent B recorded a result at the home field – in comparison to the away field – that is better, even, or worse. This leads to a random variable with three possible outcomes, i.e. trinomial distribution. Combination and comparison of home and away results of the same two teams is the key to eliminate problems with different strength of teams in the league. Using a uniform distribution as a prior we obtain a Dirichlet distribution as a posterior. This is later used to determine point and interval estimates of unknown parameters of the source trinomial distribution, i.e. the probability that the result at home will be better, even, or worse. Moreover, it is possible to test a hypothesis that the home team advantage for a selected team is statistically significant. This approach can be used to construct a measure of the home team advantage for a single team. Described procedure is demonstrated on English Premier League results from the 1992/1993 season to the 2015/2016 season.
Rights: Plný text není přístupný.
© Padova University Press
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
mathsportinternational2017 (s obálkou).pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.