Title: Kronika trojánská na pozadí knihtisku v Čechách
Other Titles: The Chronicle of Troy with the influence of the invention of the printing press in Bohemia
Authors: Lohrová, Martina
Advisor: Winter, Tomáš
Referee: Pech, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2952
Keywords: knihtisk;prvotisky;Kronika trojánská
Keywords in different language: letterpress;incunabula;Chronicle of Troy
Abstract: Moje bakalářská práce se zabývá problematikou knihtisku. První kapitola je věnována Johannu Gutenbergovi, který je považován za vynálezce knihtisku. Dále je zde objasněno, jak se knihtisk šířil v Českých zemích. Pozornost je soustředěna i na významné tiskaře a jejich tisky. Druhá kapitola je zaměřená na prvotisky českého původu. Prvotisky jsou nejstarší knihy, které byly vytištěny do ukončeného roku 1500. Na počátku dějin knihtisku se v Čechách objevilo několik prvotisků, které neobsahují údaje o tiskaři, místu tisku ani letopočtu. Celkem je jich sedm - tři jsou latinské a čtyři české. Pozornost je věnována každému z těchto sedmi tisků, přičemž nejvíce je kladen důraz na Kroniku trojánskou. Třetí kapitola se zabývá datací tohoto tisku, která je celkem problematická. Shrnuje poznatky různých badatelů, kteří se datací Kroniky trojánské zabývali. Mezi badateli došlo ke sporu, zda je Kronika trojánská první českou tištěnou knihou. Zaměřuje se také na tiskaře Kroniky trojánské a na to, v jakém městě byla vytištěna.
Abstract in different language: My thesis focuses on the problems of book printing. The first chapter is devoted to Johann Gutenberg who is considered the inventor of book printing. There is also an explanation how book printing spread in the Czech lands. Attention is concentrated on major printers and their prints. The second chapter is focused on the incunabula of Czech origin. Incunabula are the oldest books that were printed in the year 1500. In the early history of book printing in Bohemia, there were a few incunabula which do not contain information about printer, place of printing and year of printing. Altogether there are seven - three Latin and four Czech. Attention is paid to each of these seven prints. The greatest emphasis put on The Chronicle of Troy. The third chapter which is devoted to press dating, is somewhat problematic. It summarizes the findings of various researchers who were engaged in the dating of The Chronicle of Troy. Among the researchers there is a controversy over whether The Chronicle of Troy was the first printed book in Bohemia. It focuses on printers the Chronicle of Troy and also in which city it was printed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lohrova - Kronika trojanska na pozadi sireni knihtisku v Cechach.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Lohrova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce971,7 kBAdobe PDFView/Open
Lohrova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce849,56 kBAdobe PDFView/Open
Lohrova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce324,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.