Název: Kronika trojánská na pozadí knihtisku v Čechách
Další názvy: The Chronicle of Troy with the influence of the invention of the printing press in Bohemia
Autoři: Lohrová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Winter, Tomáš
Oponent: Pech, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2952
Klíčová slova: knihtisk;prvotisky;Kronika trojánská
Klíčová slova v dalším jazyce: letterpress;incunabula;Chronicle of Troy
Abstrakt: Moje bakalářská práce se zabývá problematikou knihtisku. První kapitola je věnována Johannu Gutenbergovi, který je považován za vynálezce knihtisku. Dále je zde objasněno, jak se knihtisk šířil v Českých zemích. Pozornost je soustředěna i na významné tiskaře a jejich tisky. Druhá kapitola je zaměřená na prvotisky českého původu. Prvotisky jsou nejstarší knihy, které byly vytištěny do ukončeného roku 1500. Na počátku dějin knihtisku se v Čechách objevilo několik prvotisků, které neobsahují údaje o tiskaři, místu tisku ani letopočtu. Celkem je jich sedm - tři jsou latinské a čtyři české. Pozornost je věnována každému z těchto sedmi tisků, přičemž nejvíce je kladen důraz na Kroniku trojánskou. Třetí kapitola se zabývá datací tohoto tisku, která je celkem problematická. Shrnuje poznatky různých badatelů, kteří se datací Kroniky trojánské zabývali. Mezi badateli došlo ke sporu, zda je Kronika trojánská první českou tištěnou knihou. Zaměřuje se také na tiskaře Kroniky trojánské a na to, v jakém městě byla vytištěna.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis focuses on the problems of book printing. The first chapter is devoted to Johann Gutenberg who is considered the inventor of book printing. There is also an explanation how book printing spread in the Czech lands. Attention is concentrated on major printers and their prints. The second chapter is focused on the incunabula of Czech origin. Incunabula are the oldest books that were printed in the year 1500. In the early history of book printing in Bohemia, there were a few incunabula which do not contain information about printer, place of printing and year of printing. Altogether there are seven - three Latin and four Czech. Attention is paid to each of these seven prints. The greatest emphasis put on The Chronicle of Troy. The third chapter which is devoted to press dating, is somewhat problematic. It summarizes the findings of various researchers who were engaged in the dating of The Chronicle of Troy. Among the researchers there is a controversy over whether The Chronicle of Troy was the first printed book in Bohemia. It focuses on printers the Chronicle of Troy and also in which city it was printed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lohrova - Kronika trojanska na pozadi sireni knihtisku v Cechach.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce971,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce849,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce324,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2952

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.