Title: Ludvík XIV. a Vilém III. - vývoj jedné rivality
Other Titles: Louis XIV and William III - the Development of Rivalry
Authors: Miler, Pavel
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2956
Keywords: Ludvík XIV.;Vilém III. Oranžský;absolutismus;španělské Nizozemí;devoluční válka;Spojené provincie;francouzsko-nizozemská válka;reunie;Augšpurská liga;slavná revoluce;Velká aliance;válka o španělské dědictví
Keywords in different language: Louis XIV;William III of Orange;absolutism;spanish Netherlands;devolution war;United provinces;franco-dutch war;reunion;Augsburg league;glorious revolution;Grand aliance;war of spanish succession
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem rivality mezi francouzským králem Ludvíkem XIV. a Vilémem III. Oranžským, nizozemským místodržícím a králem Anglie. Vláda Ludvíka XIV. je jednou z nejvýznamnějších epoch francouzské a evropské historie. Král Ludvík XIV. byl nejmocnějším vladařem 17. století. Jeho touha po slávě království a rodu, společně s hegemoniálními tendencemi způsobily sérii válek, trvající po většinu vlády Ludvíka XIV. Během francouzsko-nizozemské války byla ve Spojených provincií svržena protioranžistická vláda a Vilém III. získal vládní pozice. Vilém III ubránil svou vlast a od francouzsko-nizozemské války se stal zarputilým nepřítelem francouzského krále. Anglická šlechta se bála absolutistických ambic Jakuba II. Vilém III. Byl pozván k invazi proti Jakubovi II. Po anglické Slavné revoluci 1688/1689 byl Vilém III. korunován anglickým králem. Získal větší moc a pomohl Anglii dosáhnout námořní a obchodní převahy. Vilém III. pomohl odrazit expansivní pokusy francouzského království v devítileté válce a ve válce o španělské dědictví.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of the rivalry between French king Louis XIV and William III of Orange, Dutch stadholder and king of England. The reign of Louis XIV was one of the most significant epochs of the French and European history. Louis XIV was the most powerful monarch of the 17th century. His desire for glory of the kingdom and family, together with hegemonic tendencies of the absolute rule caused a series of wars which lasted for most of Louis's XIV rule. During the Franco-Dutch war in years 1672/79, anti-orangist government in United Provinces was deposed and William III of Orange acquired leading government positions. William III defended his homeland and since Franco-Dutch war he became a tenacious enemy of the French king and he initiated coalitions against France. English peerage feared James´s II ambitions of absolute rule. William III was invited to the invasion against James II. After the English Glorious Revolution in 1688/89 William III was crowned the King of England. He gained more power and he helped England to achieve maritime and commercial dominance. William III helped to repulse expansionary attempts of the French kingdom in Nine Years War and War of Spanish succession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
milerp_bak_prace_2012.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Miler_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce610,75 kBAdobe PDFView/Open
Miler_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Miler_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.