Název: Beatnická generace v USA
Další názvy: The Beat Generation in the USA
Autoři: Urbancová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2970
Klíčová slova: Spojené státy americké;studená válka;beatnická generace;Jack Kerouac;Allen Ginsberg;nová levice;hippies
Klíčová slova v dalším jazyce: United States of America;cold war;beat generation;Jack Kerouac;Allen Ginsberg;new left;hippies
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se budu zabývat vznikem, charakteristikou, vývojem a vlivem beatnické generace ve Spojených státech amerických. Tématem mé práce je literární skupina spisovatelů, která se formovala v 50. letech 20. století ve Spojených státech. Zcela specifickým způsobem se dokázala společensky emancipovat a tím zapříčinit společenské změny v 60. a 70. letech. Na začátku své práce popíši politickou a zahraniční situaci Spojených států. Zamyslím se nad tím, jak ovlivnila i vnitropolitické společenské nálady, které posléze rozebírám. Tím popíši charakter doby, ve které se beatníci formovali. Na základě společenské krize se pokusím vysvětlit beatnický postoj k většinové společnosti a jejich názory. Dále se budu věnovat jejich specifickému životnímu stylu a tvorbě, kterou se vymykali a protestovali proti společenské konformitě. Jmenuji dva nejvýznamnější představitele, shrnu jejich život a zdůrazním jejich vliv na beatnickou bohému. V další části práce se budu věnovat beatnickému vlivu a odkazu. Nastíním společenskou a politickou atmosféru ve Spojených státech a západní Evropě během 60. a 70. let a popíši hnutí, která se inspirovala beatnickým odkazem. Na závěr nastíním vliv beatníků na undergroundovou kulturu v tehdejším Československu.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I will examine the birth, characteristics, development and influence of the beatnik generation in the USA. The subject of my work is the group of writers that formed in the 1950?s. The beatnik movement?s specific characteristics that brought about social changes in the 1960?s and 70?s. I will outline the internal politics and foreign policy of the United States, and I will examine in detail how this group also affected internal political policies. I will outline the character of the period that gave rise to the beatnik culture and I will use the social conditions of the day as a basis for explanation of the beatniks? attitude and of their views. I will also examine their specific lifestyle and creativity, which set them apart and with which they protested against social conformity. I will name two of the most important representatives. I will summarise their lives and work and will emphasise their influence on the beatnik art movement. In the next part of my dissertation I will examine the beatniks? influence and their legacy. I will examine the social and political atmosphere in the United States and Western Europe in the 1960?s and 70?s and describe the movements inspired by the beatniks. Finaly I will examine beatnik influences on the underground culture in Czechoslavakia during this time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
download 3.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce902,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce449,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.