Title: Beatnická generace v USA
Other Titles: The Beat Generation in the USA
Authors: Urbancová, Lucie
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2970
Keywords: Spojené státy americké;studená válka;beatnická generace;Jack Kerouac;Allen Ginsberg;nová levice;hippies
Keywords in different language: United States of America;cold war;beat generation;Jack Kerouac;Allen Ginsberg;new left;hippies
Abstract: Ve své bakalářské práci se budu zabývat vznikem, charakteristikou, vývojem a vlivem beatnické generace ve Spojených státech amerických. Tématem mé práce je literární skupina spisovatelů, která se formovala v 50. letech 20. století ve Spojených státech. Zcela specifickým způsobem se dokázala společensky emancipovat a tím zapříčinit společenské změny v 60. a 70. letech. Na začátku své práce popíši politickou a zahraniční situaci Spojených států. Zamyslím se nad tím, jak ovlivnila i vnitropolitické společenské nálady, které posléze rozebírám. Tím popíši charakter doby, ve které se beatníci formovali. Na základě společenské krize se pokusím vysvětlit beatnický postoj k většinové společnosti a jejich názory. Dále se budu věnovat jejich specifickému životnímu stylu a tvorbě, kterou se vymykali a protestovali proti společenské konformitě. Jmenuji dva nejvýznamnější představitele, shrnu jejich život a zdůrazním jejich vliv na beatnickou bohému. V další části práce se budu věnovat beatnickému vlivu a odkazu. Nastíním společenskou a politickou atmosféru ve Spojených státech a západní Evropě během 60. a 70. let a popíši hnutí, která se inspirovala beatnickým odkazem. Na závěr nastíním vliv beatníků na undergroundovou kulturu v tehdejším Československu.
Abstract in different language: In my thesis I will examine the birth, characteristics, development and influence of the beatnik generation in the USA. The subject of my work is the group of writers that formed in the 1950?s. The beatnik movement?s specific characteristics that brought about social changes in the 1960?s and 70?s. I will outline the internal politics and foreign policy of the United States, and I will examine in detail how this group also affected internal political policies. I will outline the character of the period that gave rise to the beatnik culture and I will use the social conditions of the day as a basis for explanation of the beatniks? attitude and of their views. I will also examine their specific lifestyle and creativity, which set them apart and with which they protested against social conformity. I will name two of the most important representatives. I will summarise their lives and work and will emphasise their influence on the beatnik art movement. In the next part of my dissertation I will examine the beatniks? influence and their legacy. I will examine the social and political atmosphere in the United States and Western Europe in the 1960?s and 70?s and describe the movements inspired by the beatniks. Finaly I will examine beatnik influences on the underground culture in Czechoslavakia during this time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
download 3.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Urbancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Urbancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce902,96 kBAdobe PDFView/Open
Urbancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce449,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.