Title: Vznik a působení 1. československého armádního sboru na východní frontě za 2. světové války
Other Titles: Foundation and operation of the first czechoslovak army corps on the eastern front of the 2nd world war
Authors: Perutková, Jana
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2975
Keywords: 1. československý armádní sbor;východní fronta;2. světová válka;antropologie;Ludvík Svoboda;Buzuluk;Sovětský svaz;Československo;karpatsko-dukelská operace;československý odboj
Keywords in different language: 1st czechoslovak army corps;eastern front;world war II;anthropology;Ludvík Svoboda;Buzuluk;Soviet union;Czechoslovakia;battle of the Dukla pass;czechoslovakian resistance movement
Abstract: V tématu, které jsem zvolila ? Vznik a působení 1. československého armádního sboru na východní frontě za druhé světové války se budu věnovat příslušníkům československé vojenské jednotky SSSR, kteří se účastnili osvobozování Československa v letech 1943-1945. Cílem mé práce bylo zaměřit se na tažení 1. čs. armádního sboru, ne však z pohledu sboru jako mohutné vojenské síly, ale jako na konkrétní jedince v dějinách, tak jak to interpretuje historická antropologie. Budu se věnovat otázce motivace těchto lidí proč do řad československé vojenské jednotky vstoupili, jak prožívali bojové operace, čas mezi nimi a jak byli přijati a vnímáni po návratu do Československa. V některých kapitolách této práce proto aplikuji hodnotící přístupy významného německého historika Richarda van Dülmena. Pro tento účel jsem vybrala tři následující dílčí témata. Zahájím průzkum do Dülmenova tématu ?Protest a násilí?. Zde pozornost zaměřím, jak se českoslovenští vojáci fakticky vypořádávali s nacistickým terorem. Dále budu pokračovat s tématem ?Ženy, muži a dějiny rodu?, s konkrétním zaměřením na příchod žen do čs. vojenské jednotky. A ukončím Dülmenovým tématem ?Písemná kultura, četba, média?. V tomto případě se budu zabývat jaké bylo kulturní vyžití, jak ve výcvikovém městě Buzuluku, tak na frontě. Jinak také, jaká východiska se snažili nalézat při odbourávání napětí, plynoucího z trvalého ohrožení, které válečné útrapy přinášejí. Kromě Dülmenových metod, které chci aplikovat s cílem, aby práce měla neotřelý a zajímavý pohled na osobní zkušenosti vojáků, se zaměřím na významné válečné operace na území Sovětského svazu a Československa. Nakonec se budu věnovat československým veteránům a jejich perzekuci, která probíhala v letech 1948-1989.
Abstract in different language: The topic of my Bachelor?s thesis is the establishment and operation of the first Czechoslovak Army Corps on the Eastern Front during World War II. I deal with the personal experiences of selected individual members of Czechoslovakian combat units being involved in the liberation of Czechoslovakia during the years 1943-1945. By no means my analytical efforts regard the entirety of the corps as a massive army force: Central issue of analysis is the concrete individual in the context of history, such as interpreted by historical antropology. In my work I address the following three key questions: What was the individual motivation of young people to voluntarily join Czechoslovak army units? How did they experience combat operations and the time in between them? How do they feel about the perception by general population and the process of reintegration into society after their return from combat to Czechoslovakia? Because of many questions concerning the most individual level of combat experience, in several chapters I apply the evaluative approach of Richard van Dülmen. He is a German historic, highly recognized for the formation of historical anthropology. Following this approach I consecutively researched the three ensuing subtopics: Firstly, I put attention on how Czechoslovak soldiers actually faced Nazi terror, apprehending van Dülmen?s topic "Protest and Violence". Secondly regarding the topic "Women, Men, and Gender History", I analyzed the process of women joining Czechoslovak army forces. Thirdly, based on van Dülmen?s topic "Written Culture, Literacy and Media" analytical focus is put on cultural activities during training camp in Buzuluk and at the front line. The reason why I apply van Dülmen?s method is to provide a work on personal experiences of soldiers in the context of decisive USSR and Czechoslovak military operations. My intention is to offer a novel perspective of research going beyond the trodden paths of historical studies. Further than that, I would like to draw attention on the individual fates of Czechoslovak soldiers and their post-war persecution during the years 1948-1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Jana Perutkova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Perutkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce928,07 kBAdobe PDFView/Open
Perutkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Perutkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.