Title: Údržba a bezpečnost kolejových vozidel
Other Titles: Maintenance and safety of rolling stock
Authors: Panocha, Michal
Advisor: Duník, Miroslav
Referee: Kohl, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3003
Keywords: spolehlivost;životní cyklus;údržba;degradace strojních součástí;porucha;bezpečnost kolejových vozidel;analýza SWOT
Keywords in different language: reliability;life cycle;maintenance;degradation of mechanical equipment;fault;safety of rolling stock;SWOT analysis
Abstract: Bakalářská práce obsahuje podklady o teorii údržby a bezpečnosti kolejových vozidel. Dále obsahuje analýzu pracoviště údržby kole-jových vozidel včetně návrhu na optimalizaci pracoviště. Půdorysné zobrazení pracoviště bylo zpracováno pomocí softwaru Microsoft Visio. Cílem práce je zhodnotit stávající pracoviště údržby kolejových vozidel a zpracovat návrh na nové.
Abstract in different language: Bachelor sheet provides materials of the theory of maintenance and safety of rolling stock. Also It contains an analysis of workplace maintenance of rolling stock including a proposal to optimize the workplace. Layout of workplace was processed using Microsoft Visio. The aim of bachelor sheet is to evaluate of existing workplace for maintenance of rolling stock and prepare a proposal for a new one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_2011-12.pdfPlný text práce6,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Panocha.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Panocha.pdfPosudek oponenta práce996,26 kBAdobe PDFView/Open
Panocha.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.