Název: Náklady na dlouhodobou péči o lidi s duševním a mentálním postižením
Další názvy: The costs of long-term care of people with psychical and mental handicap
Autoři: Rajská, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3043
Klíčová slova: nákladová analýza;náklady;výnosy;kalkulace;CVP analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: cost analysis;costs;revenues;calculation;cost volume profit analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou a rozborem nákladů a zdrojů financování dlouhodobé péče o osoby s duševním a mentálním postižením. V práci je zmapována síť služeb, které jsou těmto osobám poskytovány, a jsou popsány vybrané skupiny psychiatrických diagnóz, kategorie a stupně závislosti na péči. Dále je provedena analýza nákladových a výnosových toků na klienta chráněného bydlení o.s. Ledovec a na pacienta Psychiatrické léčebny Petrohrad. Pro alokaci nákladů a výnosů jsou definovány různé modely kalkulací. Závěrem jsou porovnány výše nákladů a výnosů připadající na klienta, resp. pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the issue and analysis of costs and sources of funding of long-term care of people with psychical and mental handicap. The thesis presents an overall study of services that are provided to such people and describes selected groups of psychiatric diagnosis, categories and degrees of dependency on care. Furthermore an analysis of cost and revenue flows per each client of the sheltered housing provided by the civic association Ledovec and per each patient of the Petrohrad psychiatric sanatorium has been carried out. Several different calculation models have been defined for the allocation of costs and revenues. The final chapter compares the costs and revenues falling on each client/patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ivana Rajska.pdfPlný text práce23,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0168Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce390,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0168Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce832,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0168Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce165,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.