Title: Náklady na dlouhodobou péči o lidi s duševním a mentálním postižením
Other Titles: The costs of long-term care of people with psychical and mental handicap
Authors: Rajská, Ivana
Advisor: Nový, Pavel
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3043
Keywords: nákladová analýza;náklady;výnosy;kalkulace;CVP analýza
Keywords in different language: cost analysis;costs;revenues;calculation;cost volume profit analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou a rozborem nákladů a zdrojů financování dlouhodobé péče o osoby s duševním a mentálním postižením. V práci je zmapována síť služeb, které jsou těmto osobám poskytovány, a jsou popsány vybrané skupiny psychiatrických diagnóz, kategorie a stupně závislosti na péči. Dále je provedena analýza nákladových a výnosových toků na klienta chráněného bydlení o.s. Ledovec a na pacienta Psychiatrické léčebny Petrohrad. Pro alokaci nákladů a výnosů jsou definovány různé modely kalkulací. Závěrem jsou porovnány výše nákladů a výnosů připadající na klienta, resp. pacienta.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue and analysis of costs and sources of funding of long-term care of people with psychical and mental handicap. The thesis presents an overall study of services that are provided to such people and describes selected groups of psychiatric diagnosis, categories and degrees of dependency on care. Furthermore an analysis of cost and revenue flows per each client of the sheltered housing provided by the civic association Ledovec and per each patient of the Petrohrad psychiatric sanatorium has been carried out. Several different calculation models have been defined for the allocation of costs and revenues. The final chapter compares the costs and revenues falling on each client/patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ivana Rajska.pdfPlný text práce23,1 MBAdobe PDFView/Open
A09N0168Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce390,52 kBAdobe PDFView/Open
A09N0168Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce832,53 kBAdobe PDFView/Open
A09N0168Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce165,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.