Název: Statistické zpracování lékařských dat
Další názvy: Statistical processing of medical data
Autoři: Hejna, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3044
Klíčová slova: registr SITS;kontingenční tabulka;prostředí R;RDF;SPARQL;Kruskal-Wallisův test;chi2 testy
Klíčová slova v dalším jazyce: SITS registry;contingency table;environment R;RDF;SPARQL;Kruskal-Wallis test;chi2 tests
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na statistické zpracování dat pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Data pocházejí ze znalostní báze experimentálního lékařského systému, jehož technologické pozadí je ve stručnosti představeno. Byly navrhnuty statistické metody s ohledem na charakter dat a požadované typy statistických analýz. Sérií příkazů ve statistickém prostředí R byla navrhnuta statistická aplikace, která umožňuje budoucí statistické zpracování nových dat ze znalostní báze systému. Aplikace byla otestována na aktuálním souboru dat, kde jsou data také testována dalšími metodami.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis was to statistical processing of data on patients who have had stroke. Data come from the knowledge base of medical experimental system, the technological background is briefly introduced. Statistical methods have been designed with regard to the nature of the types of data and statistical analyzes. Series of commands in environment for statistical computing R was designed statistical application that enables the future statistical processing of new data from knowledge base. The application was tested on the current data file where the data is also tested by other method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hejna_DP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0164Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce347,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0164Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce289,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0164Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce180,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.