Title: Statistické zpracování lékařských dat
Other Titles: Statistical processing of medical data
Authors: Hejna, Miroslav
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Kratochvíl, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3044
Keywords: registr SITS;kontingenční tabulka;prostředí R;RDF;SPARQL;Kruskal-Wallisův test;chi2 testy
Keywords in different language: SITS registry;contingency table;environment R;RDF;SPARQL;Kruskal-Wallis test;chi2 tests
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na statistické zpracování dat pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Data pocházejí ze znalostní báze experimentálního lékařského systému, jehož technologické pozadí je ve stručnosti představeno. Byly navrhnuty statistické metody s ohledem na charakter dat a požadované typy statistických analýz. Sérií příkazů ve statistickém prostředí R byla navrhnuta statistická aplikace, která umožňuje budoucí statistické zpracování nových dat ze znalostní báze systému. Aplikace byla otestována na aktuálním souboru dat, kde jsou data také testována dalšími metodami.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis was to statistical processing of data on patients who have had stroke. Data come from the knowledge base of medical experimental system, the technological background is briefly introduced. Statistical methods have been designed with regard to the nature of the types of data and statistical analyzes. Series of commands in environment for statistical computing R was designed statistical application that enables the future statistical processing of new data from knowledge base. The application was tested on the current data file where the data is also tested by other method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejna_DP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
A09N0164Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce347,13 kBAdobe PDFView/Open
A09N0164Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce289,53 kBAdobe PDFView/Open
A09N0164Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce180,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.