Title: Ustálené vizuální evokované potenciály (SSVEP) a jejich aplikace v systému BCI
Other Titles: Steady state visually evoked potentials (SSVEP) and their application in BCI
Authors: Fornbaum, Martin
Advisor: Mautner, Pavel
Referee: Nový, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3056
Keywords: ustálené vizuální evokované potenciály;SSVEP;BCI;neuroinformatika;klasifikace
Keywords in different language: Steady state visually evoked potentials;SSVEP;BCI;neuroinformatics;klassification
Abstract: Práce se zabývá aplikací SSVEP v oblasti BCI. V první části jsou rozebírány způsoby měření mozkových vln, principy evokovaných potenciálů a zpracování EEG dat. V další části je navrženo BCI na principu SSVEP. Jedná se o ovládání robotického vozítka, které zatáčí v závislosti na tom, kam uživatel soustředí pozornost. Zde bylo třeba zohlednit principy práce mozku a individuální rozdíly každého člověka během měření a navrhnout moduly systému dostatečně robustním způsobem. Realizace jednotlivých modulů potřebných pro toto BCI je popsána v dalších kapitolách. Jedná se zejména o moduly pro načítání dat, zpracování EEG a klasifikaci. Poslední část práce obsahuje ověření funkcí jednotlivých modulů a zhodnocení výsledků.
Abstract in different language: This dissertation deals with SSVEP application in the field of BCI. There are analyzed methods of measure brain waves, the principles of evoked potentials and how we can process EEG data in the first part. The next section is designed the BCI on the principle of SSVEP. It is about the control of robotics car which turned there where the user concentrates their attention. It was necessary to take into consideration principles of the brain and the individual differences of each person during the measuring and design modules of the system by sufficiently robust manner. Implementation of modules needed for the BCI is described in subsequent chapters. This includes modules for retrieval of the data, processing the EEG and classification. The last part of the dissertation includes an validation of the individual functions of each modules and the evaluation of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
A10N0043Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce320,25 kBAdobe PDFView/Open
A10N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce763,85 kBAdobe PDFView/Open
A10N0043Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.